IuRe partnerem projektu Projekt Radniční listy bez cenzury

Realizátor: Oživení, o. s. Kontaktní osoba: Lenka Petráková Partneři projektu: Otevřená společnost, o. p. s a IuRe, o. s. Finanční podpora: Projekt je podpořen v rámci programu EU TRANSITION FACILITY A NADACÍ OPEN SOCIETY FUND PRAHA. Trvání projektu: od listopadu 2005
 
Vydávání radničních listů, radničních novin či zpravodajů je činností samosprávy, na kterou se soustřeďuje pozornost především v souvislosti se spornými praktikami obsahu periodik: jednostranný obsah vylučující veřejnou diskusi, z veřejných prostředků placená propagace vládnoucí politické strany, neobjektivní informování o úspěších a neúspěších vedení radnice, tak i z hlediska ekonomického a komerčního: vydávání listů formou veřejné zakázky v praxi doprovázené nežádoucími jevy nepotismem či klientelismem, listy jsou zpravidla bezplatně distribuovány každé domácnosti a skýtají tak obrovský komerční potenciál.
 
Projekt má ambici poukázat na nedostatky vynakládání veřejných prostředků na šíření informací na úrovni samospráv a přinést návrhy opatření pro hospodárné a účelné vynakládání veřejných prostředků, omezení konkurenční výhody samosprávy jako vydavatele s veřejnou autoritou, podpořit dodržování svobody projevu a svobodné soutěže politických sil, tj. práv garantovaných Ústavou.
 
Součástí projektu je průzkum radničních listů na území České republiky, jehož cílem je identifikovat podstatné charakteristiky radničních listů z hlediska svobodného šíření informací a z hlediska nakládání s veřejnými prostředky. V jeho rámci se zjišťuje, v jaké podobě jsou v radničních listech uživatelům poskytovány objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Podkladem průzkumu je zpracovaná metodika. Dalším výstupem projektu je analýza právních souvislostí radničních listů zpracovaná IuRe kladoucí si za cíl identifikovat práva a povinnosti spojená s jejich vydáváním a posoudit dostatečnost právní úpravy s ohledem na veřejný zájem.
 

Partneři

 

European Digital Rights