Bezplatná advokátní pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů, exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání

Mezi hlavní aktivity projektu patří především poskytování kvalifikované bezplatné individuální právní pomoci advokátem  a to i pomocí osvědčené mobilní advokátní poradny organizované ve spolupráci s partnerskými městy a obcemi, případně nevládními organizacemi mimo Prahu, v rámci osobní právní poradny, ve vybraných případech nabízíme i bezplatné advokátní zastoupení v soudních, exekučních či insolvenčních řízeních, případně v jednání s protistranou

Snažíme se také o zvýšení obecného právního povědomí a kompetence k řešení typizovaných problémových situací spojených s dluhovou problematikou a s ní spojenou finanční gramotností, jakož i s problematikou udržitelnosti bydlení a zaměstnání mezi seniory prostřednictvím provozování online internetové poradny, sestavování přehledu nejčastějších dotazů a odpovědí, či vzorů a také pořádáním worshopu pro seniory a distančními konzultacemi po telefonu či emailu pro pracovníky obcí a NNO se seniory pracujícími.

Neméně důležitou částí projektu je osvětová činnost, kde letos opět navázujeme na spolupráci při publikování odborných příspěvků v rubrikách typu „Advokát radí“ v radničních periodicích (v roce 2021 bude probíhat spolupráce s časopisy HOBULET vydávanými MČ Praha 7, městem Žatec, městem Dobruška a celostátním časopisem zaměřeným na seniory Revue 50+)

Hlavním z cílů projektů je pomocí praktického advokátního poradenství a osvětové činnosti napomoci, zlepšení postavení seniorů v oblastech dluhů, exekucí, udržitelnosti bydlení a zaměstnání.

Odbobí realizace: 1-12/2021


Podpořeno prostředky ze státního rozpočtu ČR, dotací od Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti podpory seniorů pro rok 2021
, částkou 373 939,- Kč.

 

Partneři

 

European Digital Rights