Nový trestní zákon - kampaň za změnu k § 205 - vysvětlení problému

Kontext:

V současné době je vládní návrh trestního zákoníku (sněmovní tisk č. 744/0) ve fázi druhého čtení. Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 5. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 744/1 obsahující pozměňovací návrhy. Projednávání tisku 744/1 je na pořadu 47. schůze (od 20. 9. 2005).
 

Názor odborníků z oblasti ochrany informačních systémů k upřesnění návrhu trestního zákoníku

Jsme znepokojeni návrhem znění ust. § 204 - 206 trestního zákoníku (sněmovní tisk č. 744/1), který má být projednáván na pořadu 47. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR od 20. 9. 2005.
 
Podle našeho názoru jsou v současném znění nedostatečně rozlišeny oprávněné a neoprávněné činnosti v oblasti, která se nás pracovně dotýká.
 
Smyslem prezentace tohoto názoru je předejít možnosti nejednotné interpretace práva při užití zvláště gramatického výkladu. Účelem rekodifikace zákona, resp. definování skutkových podstat nových trestných činů jistě není kriminalizace kryptoanalytických prací vědeckých pracovníků nebo oprávněného testování bezpečnosti počítačových systémů. Současně si dovolujeme podotknout, že takové oprávnění může spočívat i na smluvním základě.
 
Zejména by mělo být z dikce zákona zcela dovoditelné , že následující činnosti jsou zákonné:
1. Výuka moderních metod kryptoanalýzy na vysokých školách a univerzitách.
2. Vědecký příspěvek na mezinárodní konferenci.
3. Vědecký názor na odborném internetovém fóru, webu, poštovní konferenci, diskusní skupině.
4. Soukromé e-maily s kryptology diskutující kryptoanalytické metody.
5. Účast ve veřejných mezinárodních soutěžích na prolomení kryptografického algoritmu; poznamenejme, že za tyto činnosti jsou vypsány značné finanční odměny.
 
Dále nám jde speciálně o úpravu těchto oblastí

a) Kryptoanalýza

Moderní kryptoanalýza je věda o hledání slabin nebo prolamování matematických metod informační bezpečnosti. Na druhé straně je její výsledky možné chápat a využít jako návod na zneužití rozpoznaných slabin ke skutečné nezákonné činnosti. Mezi těmito dvěma póly je velmi citlivá hranice. Trestní zákoník by měl být upraven tak, aby nebyly žádné pochyby o tom, že je umožněna svoboda slova a svobodná výměna idejí v této vědě.

b) Penetrační testování

Penetrační testování je praktická činnost, objednaná vlastníkem informačního systému k odhalení bezpečnostních slabin systému, kdy jsou dodavatelem prováděny také činnosti, které se z technického hlediska neodlišují od nezákonných činností proti tomuto systému. I zde je velmi citlivá hranice mezi oprávněností a neoprávněností. Určitou formou penetračního testování je i odborná činnost administrátorů počítačových sítí, kteří používají nástroje k odhalování slabých hesel uživatelů, a to s cílem je vyloučit z použití, nikoli je zneužít. Dále je to činnost vývojářů, kteří tyto prostředky tvoří. Podobných činností je více a nelze je vyjmenovat. I zde by trestní zákoník měl být upraven tak, aby nebyly žádné pochyby o tom, že tyto činnosti jsou oprávněné a zákonné.
 
Na důkaz svého souhlasu s tímto Názorem připojuji svůj podpis.
---------------------------------------------------------------------------------------
RNDr. Vlastimil Klíma,
nezávislý český kryptolog
člen mezinárodní organizace pro kryptologický výzkum IACR
externí lektor kryptologie Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
v [dot] klimaatvolny [dot] cz
---------------------------------------------------------------------------------------
doc. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně
člen redakční rady časopisu Data Security Management
matyasatfi [dot] muni [dot] cz
---------------------------------------------------------------------------------------
doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.,
vedoucí katedry algebry
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
garant studijního oboru Matematické metody informační bezpečnosti
tumaatkarlin [dot] mff [dot] cuni [dot] cz
---------------------------------------------------------------------------------------
prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
děkan
Fakulta ekonomicko-správní
Univerzita Pardubice
Studentská 95, 532 10 Pardubice
Capekatupce [dot] cz
---------------------------------------------------------------------------------------
JUDr. Ján Matejka
vědecký pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd ČR
Odborný asistent Právnické fakulty Západočeské univerzity
matejkaatilaw [dot] cas [dot] cz
---------------------------------------------------------------------------------------
prof. RNDr. Štefan Porubský, DrSc.,
Ústav informatiky Akademie věd České republiky
přednášející informační bezpečnost na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské
ČVUT Praha
Stefan [dot] Porubskyatcs [dot] cas [dot] cz
---------------------------------------------------------------------------------------
doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
učitel na MFF UK, Matematický ústav, oddělení matematického modelování
učitel na FF UK, Ústav informačních studií a knihovnictví
jiri [dot] soucekatcentrum [dot] cz
---------------------------------------------------------------------------------------
doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.
KAG PřF Masarykova univerzita
garant studijních programů sekce matematika
člen IQSA, AMS, JČMF
pasekaatmath [dot] muni [dot] cz
---------------------------------------------------------------------------------------
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček,
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
vedoucí Ústavu inteligentních systemů
hanacekatfit [dot] vutbr [dot] cz
---------------------------------------------------------------------------------------
doc. Ing. Roman Rak, Ph.D.
člen katedry Kriminalistiky Policejní akademie Praha,
manažer kompetenčního centra vnitropodnikových informačních systémů
roman [dot] rakatct [dot] cz
---------------------------------------------------------------------------------------
Mgr. Pavel Vondruška,
specialista pro bezpečnost a certifikačni služby, ČESKÝ TELECOM a.s.,
člen mezinárodní organizace pro kryptologický výzkum IACR,
externí přednášející kryptologie na MFF UK Praha,
vydavatel odborného internetového e-zinu Crypto-world
pavel [dot] vondruskaatct [dot] cz
---------------------------------------------------------------------------------------
Ing. Miroslav Lang
hlavní konzultant a technický expert společnosti Microsoft pro oblast bezpečnosti,
kryptologie, PKI, elektronického podpisu a kritérií hodnocení bezpečnosti,
víceprezident Asociace firem pro ochranu informací,
člen oficiální oponentní skupiny k Vyhláškám rozpracovávajících zákon o el. podpisu ČR,
technický expert a poradce pro implementaci el. průkazu občanů v Belgii a Španělsku,
mireklatMICROSOFT [dot] com
---------------------------------------------------------------------------------------
Ing. Jaroslav Pinkava, CSc.,
ředitel certifikační autority Czechia,
místopředseda skupiny kryptologie při Jednotě českých matematiků a fyziků,
jaroslav [dot] pinkavaatzoner [dot] cz
---------------------------------------------------------------------------------------
Ing. Radek Komanický ředitel divize Informační bezpečnost eBanka a.s. rkomanickyatebanka [dot] cz
---------------------------------------------------------------------------------------
Ing. Jiří Hejl
provozní a technický ředitel eIdentity a.s.,
Akreditovaný poskytovatel kvalifikovaných certifikačních služeb
člen Pracovní skupiny Ministerstva informatiky pro vyhlášku o kvalifikovaných certifikačních službách podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
jiri [dot] hejlatvolny [dot] cz
---------------------------------------------------------------------------------------
Ing. Daniel Cvrček, Ph.D.
odborný asistent FIT VUT v Brně, vědecký pracovník FI MU v Brně,
přednášející kryptografii a bezpečnost na Fakultě podnikatelské VUT v Brně,
v letech 2003-2004 člen bezpečnostní skupiny University of Cambridge, UK,
cvrcekatfit [dot] vutbr [dot] cz
---------------------------------------------------------------------------------------
Ing. Petr Novák
ředitel technologií Smart Card Identification Technologies Group, An ASSA ABLOY Group Company
ředitel SmartWorldAcademy
člen technického výboru ID WORLD Congress
petr [dot] novakatcee [dot] acg-id [dot] net
---------------------------------------------------------------------------------------
Luděk Novák, Ing, PhD., CISA,
vedoucí konzultant bezpečnosti informací ANECT a.s.,
člen Rady odborného sdružení ISACA CRC,
člen technické normalizační komise 20 - Informační technologie,
novakatisaca [dot] cz
---------------------------------------------------------------------------------------
RNDr. Antonín Beneš, Ph.D.
poradce pro technologii a provoz systému SAP ČR, s.r.o.,
stálý spolupracovník časopisu Data Security Management,
přednášející informační bezpečnosti na MFF UK v Praze
antonin [dot] benesatsap [dot] com
---------------------------------------------------------------------------------------
Dr.rer.nat. Luděk Smolík
Seculab, s.r.o.
lsmolikatweb [dot] de
---------------------------------------------------------------------------------------
RNDr. Libor Dostálek,
konzultant
Siemens Bussines Services, Praha
libor [dot] dostalekatsiemens [dot] com
---------------------------------------------------------------------------------------
Mgr. Drahomíra Doležalová,
vědecký pracovník MFF UK
redaktorka serveru root.cz
johankaatucw [dot] cz
---------------------------------------------------------------------------------------
RNDr. Eliška Ochodková,
přednášející informační bezpečnost na katedře informatiky FEI,
VŠB - Technická univerzita Ostrava
eliska [dot] ochodkovaatvsb [dot] cz
---------------------------------------------------------------------------------------
Mgr. Jan Janečko
analytik bezpečnosti IT
Komerční banka, a. s.
člen mezinárodní společnosti pro kryptologický výzkum IACR
jan_janeckoatkb [dot] cz
---------------------------------------------------------------------------------------
Bc. Ondřej Suchý,
analytik informační bezpečnosti,
LOGIOS s.r.o.
ondrej [dot] suchyatlogios [dot] cz
---------------------------------------------------------------------------------------
Ing. Tomáš Rosa, Ph.D.
kryptolog,
divize Informační bezpečnost, eBanka, a.s.
externí lektor kryptoanalýzy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
člen mezinárodních organizací IEEE a IACR
trosaatebanka [dot] cz
---------------------------------------------------------------------------------------
Podepsáno elektronickým podpisem v období od 13.9. 2005 do 19.9. 2005
Podklady uschovány u prvního podepsaného

Partneři

 

European Digital Rights