TZ: Kontroverzní novela zákona zajistí monopol soukromým exekutorům

13. prosince 2011
 
Do Poslanecké sněmovny dorazila kontroverzní novela zákonů o exekucích a dnes by měla projít prvním čtením. Rozsáhlá legislativní předloha měnící 17 zákonů kromě řady dobrého přináší mimo jiné také nebezpečný monopol pro soukromé exekutory, což podle expertů z nevládní organizace Iuridicum Remedium přinese dramatické prodražení vymáhání dluhů a prohloubení negativních sociálních dopadů celého dluhového byznysu.
 
Do Poslanecké sněmovny dorazil vládní návrh novely zákonů upravujících exekuce (sněmovní tisk č. 537). Nejdůležitější navrženou změnou je zavedení monopolu pro soukromé exekutory na výkon rozhodnutí. V současné době si totiž může věřitel vybrat, zda svou pohledávku bude vymáhat prostřednictvím soudu anebo prostřednictvím soukromého exekutora. Soudní výkon rozhodnutí je podstatně levnější, neboť soudní poplatek činí 2% z vymáhané částky (nejméně 300 Kč), zatímco odměna soukromého exekutora činí 15% z vymáhané částky (minimálně 3.500 Kč). Zhruba třetina věřitelů volí stále cestu přes soudy, a to navzdory faktu, že soukromí exekutoři mají vyšší pravomoci než soudní vykonavatelé. Vláda nyní navrhuje soudní cestu až na drobné výjimky (např. odebírání nezletilých dětí, výživné aj.) zrušit a to dokonce i pro řízení, která již nyní probíhají: soudy budou muset všechna neskončená řízení předat soukromým exekutorům. Dojde tím k dramatickému prodražení vymáhání dluhů (a to i pro věřitele) a k prohloubení negativních sociálních dopadů celého dluhového byznysu, včetně hojně kritizované lichvy, a to zejména mezi sociálně slabými vrstvami.
 
Vláda argumentuje tím, že tato privatizace systému výkonu rozhodnutí ušetří finance vynakládané na soudnictví. „S tímto argumentem nelze z principiálních důvodů souhlasit, právní stát musí spravedlnost zkrátka zajišťovat, ať to stojí, co to stojí,“ říká právník organizace Iuridicum Remedium, Pavel Čižinský. „Dle této logiky by stát mohl úplně zrušit soudy, a nařídit, že spory budou rozhodovat soukromí rozhodci,“ dodává Čižinský. Vládní důvodová zpráva k zákonu navíc vůbec nezmiňuje, že státu určité náklady naopak mohou vzrůst. I stát sám totiž bude muset mnohé své pohledávky vůči soukromým i veřejným subjektům vymáhat přes soukromé exekutory a platit jim za to. Totéž se bude týkat i ostatních veřejnoprávních subjektů, např. Všeobecné zdravotní pojišťovny.
 
Uzákonění monopolu pro soukromé exekutory kritizují i nejvyšší představitelé justice. Např. soudce Nejvyššího soudu ČR JUDr. Zdeněk Krčmář ve svých připomínkách k návrhu zákona doslova uvedl, že „Finanční výhody plynoucí z úspor daných omezením soudní pravomoci při nařízení soudního výkonu rozhodnutí nevyváží celospolečenské škody způsobené tím, že občané této země budou zbaveni možnosti vyhnout se volbou soudního výkonu rozhodnutí potřebě podrobit svou vykonatelnou pohledávku postupům soudních exekutorů byť i jen proto, že nebude v jejich zájmu svého dlužníka ekonomicky ničit vyššími náklady vedení exekuce podle exekučního řádu.“
 
Novela se věnuje i velmi diskutované otázce tzv. slučování exekucí. Jedná se o případy, kdy proti témuž dlužníkovi je vedeno současně více exekucí a oddělené vedení každé z exekucí znamená podstatně vyšší paušalizovanou odměnu exekutora než sloučení těchto exekucí do jednoho řízení. Vláda navrhuje uzákonit povinné slučování exekucí vedených proti témuž dlužníkovi u téhož exekutora, což je jednoznačně pokrokem. Problémem však je, že toto ustanovení nebude těžké obejít tím, že věřitel podá svou druhou exekuci u jiného exekutora (celkem v ČR působí přibližně 150 exekutorů).
 
 
Iuridicum Remedium, které se této problematice věnuje v rámci svého projektu Legal Assistance in Legal Distrainment Execution Cases in the Time of Economic Recession podpořeného Nadací OSF Praha, dnes zaslalo všem poslancům dopis upozorňující je na problematická místa novely.
 
 
Kontakt:
 
Pavel Čižinský
Iuridicum Remedium, o.s.
Tel.: 776882774
cizinskyatiure [dot] org
 

Partneři

 

European Digital Rights