Aktuálně (leden 2023) pro Vás máme

novou podobu webu programu Právní poradna IuRe.

Tady je pak nová on-line poradna.

Níže uvedené již slouží pouze jako archiv.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Zástavní právo soudcovské

Vloženo: 01.08.2022
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, Na domě máme zástavní právo soudcovské zapsané již v roce 2002. Jedná se o dluh vůči sociální správě jenž vznikl při neúspěšném podnikání. Tento dluh není od té doby ani nijak vymáhán. Dům bychom chtěli prodat pro majetkové vypořádání po rozvodu. Je možné se tohoto zápisu zbavit? Není tento dluh také promlčen kvůli nečinnosti v jeho vymáhání? Pro úplnost, měl jsem další exekuce jenž jsou již řádně splacené a aktuálně nemám prostředky k vypořádání se s OSSZ před prodejem domu. Tato právní vada prodej značně kompliku. Děkuji
Text odpovědi: Dobrý den, Neznáme podrobnosti případu, proto uvádíme obecnou informaci. Soudcovské zástavní právo na nemovitostech vzniká jako zástavní právo, jež se podle zákona zřizuje rozhodnutím státního orgánu, tedy v daném případě soudu (k tomu viz ust. § 156 odst. 1 větu druhou zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník platný do 31.12.2013), a to na základě pravomocného usnesení soudu, kterým byl nařízen výkon rozhodnutí jeho zřízením. Zástavní právo pak vzniká se zpětnými účinky ke dni, ve kterém došel soudu návrh na jeho zřízení. Zástavní právo je právem, které podléhá promlčení. Promlčecí doba zástavního práva je tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. Bylo-li však zástavní právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. V případě, že zástavní právo bylo zástavním dlužníkem písemně uznáno co do důvodu a výše, promlčuje se za deset let ode dne, kdy k uznání došlo, nebo, byla-li v uznání uvedena lhůta k plnění, od uplynutí této lhůty. Promlčení zástavního práva se podle ustálené judikatury soudů řídí občanským zákoníkem a dalšími předpisy občanského práva, i když jím byla zajištěna pohledávka ze smlouvy o úvěru nebo z jiného obchodního závazkového vztahu. Vzhledem k tomu, že soudcovské zástavní právo má stejný obsah a hmotněprávní účinky jako jiná (jinak vzniklá) zástavní práva, od nichž se liší pouze způsobem svého zřízení, a že se též stejně realizuje, promlčuje se podle stejných pravidel jako jiná zástavní práva. Nepodal-li věřitel v desetileté promlčecí době soudcovského zástavního práva k nemovitosti, návrh na soudní prodej zástavy a nedošlo-li v této době ani ke zpeněžení zastavené nemovitosti ve veřejné dražbě, soudcovské zástavní právo k nemovitosti se promlčelo. Zároveň však platí, že zástavní právo se nepromlčí dříve, než zajištěná pohledávka (ust. § 100 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník platný do 31.12.2013). Pokud jsou tedy ve Vašem případě dány podmínky pro promlčení zástavního práva soudcovského, je potřeba podat návrh na určení, že nemovitost není jižž zatížena soudcovským zástavním právem. Na základě tohoto rozhodnutí pak dojde k výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí. K uvedené otázce viz také například rozsudek Nejvyššího soudu České republiky č.j. 21 Cdo 5209/2017-106, ze dne 23.10.2018. Mgr. Erika Turzová Baloghová