Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

SPOLEČNÁ EXEKUCE

Vloženo: 17.06.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

DOBRÝ DEN, RÁD BYCH SE VÁS ZEPTAL ZDA JE MOŽNÉ NĚJAKÝM ZPŮSOBEM EXEKUCI ROZDĚLIT NA DVĚ ROVNOMĚRNÉ ČÁSTI, V PŘÍPADĚ ŽE ZA VZNIKLOU UDÁLOST MOHOU A BYLI USVĚDČENI DVA LIDÉ, ALE JEN JEDEN Z NICH SI CHCE DLUH UMOŘIT A BÝT V KLIDU, ALE DRUHÝ NEJEVÍ ŽÁDNÝ ZÁJEM, NEJEDNÁ SE O MANŽELE NÝBRŽ KAMARÁDY. DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

bohužel neznáme bližší informace k věci. Z Vašeho dotazu však dovozujeme, že se jedná o závazek solidární. To znamená, že za splnění dluhu odpovídají oba dlužníci společně a nerozdílně. Jinak řečeno, každý z dlužníků má dle exekučního titulu povinnost uhradit dluh celý. V takovém případě se může věřitel domáhat na každém dlužníkovi zaplacení celé částky. Pro věřitele je přitom nepodstatné který z dlužníků tento dluh uhradí. Jakmile však jeden z dlužníků uhradí část dluhu nebo dluh celý, zaniká v tomto rozsahu i povinnost druhého z dlužníků vůči věřiteli.

Například pokud jsou společně a nerozdílně zavázaní dlužníci k úhradě částky 100.000,- Kč a jeden z nich dluh uhradí v části 60.000, -Kč, může se věřitel domáhat na každém z dlužníků už jen uhrazení částky 40.000,- Kč.

Pokud tedy bylo před zahájením exekuce již na dluh částečně hrazeno jedním z dlužníků je potřeba tuto skutečnost při zahájení exekuce vzít v potaz. Věřitel tak může zahájit exekuci vůči dlužníkům pouze do ještě neuhrazené části dluhu. Pro zbylou část dluhu lze zahájit exekuci buď pouze vůči jednomu z dlužníků nebo také vůči oběma dlužníkům.

Pokud na dluh nebylo hrazeno ničeho, lze exekuci zahájit pro dluh celý, a to opět buď pouze vůči jednomu z dlužníků nebo také vůči oběma dlužníkům.

Pokud byla exekuce pro celý dluh nebo pro jeho část zahájena vůči oběma dlužníkům, bude exekuce běžet vůči oběma dlužníkům až do zaplacení celé částky dluhu. Je to proto, protože pokud jsou dlužníci zavázáni společně a nerozdílně (tedy solidárně) jedná se o dluh nedělitelný. K "rozdělení" exekuce na dvě rovnoměrné části tedy také nemůže dojít.
Jediným řešením by bylo, že by věřitel (oprávněný) vzal částečně zpět svůj návrh na zahájení exekuce, a to vůči tomu z dlužníků, který na dluh částečně plnil. Takový postup by však pro věřitele nebyl výhodný, neboť by zpětvzetím návrhu na zahájení exekuce zavinil zastavení exekuce a byl by povinen hradit náklady exekuce. Nelze tedy očekávat, že by věřitel k takovému kroku přistoupil.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights