Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Sloučení exekucí a živnost

Vloženo: 03.06.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, už delší dobu čelím různým exekucím. Bydliště mám na Obecním úřadě a nestíhám si přebírat poštu a vědět co kde a jak. Většinou se dozvím o příslušné exekuci od zaměstnavatele. Chci se zeptat zda jde sloučit různé exekuce od různých exekutorů do jedné. A hlavně jak. Případně na koho se obrátit s pomocí. A také mne zajímá jak řešit exekuce při otevření živnosti. Jelikož i přes snahu pracovat. Jsou platy malé a srážky jsou taktéž malé jsem se rozhodl pracovat na živnostenský list,ale nemám v této době tušení jak řešit takovou situaci. Abych konečně své pohledávky umořil. Už mně to trápí dlouho a nevím jak s tím naložit abych zase mohl svobodně dýchat bez zátěže svých liknavostí. Díky za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
dle § 37 exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb.) se další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, spojuje s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání návrhu.
 
Jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů nebo zahájí-li další oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému, exekuční soud tato řízení spojí na návrh povinného ke společnému řízení,

a) je-li oprávněným osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhaného dluhu, nebo její právní nástupce, a řízení již nebyla spojena,

b) je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění nepřevyšujícího částku 10.000,- Kč a

c) jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení podle písmene a).
 
V usnesení o spojení exekuční soud určí, který exekutor řízení povede. Exekutorovi, který řízení nepovede, náleží náhrada účelně vynaložených hotových výdajů, o níž soud rozhodne v usnesení o spojení. V zájmu hospodárnosti však exekuční soud řízení nespojí, vyžaduje-li to stav těchto řízení nebo se tato řízení ke spojení zjevně nehodí.
 
Návrh na spojení exekucí se podává buď u soudu, u kterého je exekuce vedena, nebo u soudního exekutora (jednoho z více soudních exekutorů).
 
Exekuce na povinného, který je živnostníkem, se provádí stejným způsobem jako exekuce na nepodnikatele.
 
Pokud byste byl v úpadku (máte více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky nejste schopen plnit), nebo by Vám úpadek hrozil, můžete insolvenčnímu soudu navrhnout, aby Váš úpadek nebo hrozící úpadek řešil tzv. oddlužením.
 
Nejběžnějším způsobem oddlužení je tzv. "plnění splátkového kalendáře", kdy dlužník po dobu 5 let pravidelně splácí alespoň 30% svých dluhů.
 
Vzhledem k tomu, že podmínkou oddlužení je, že dluhy nejsou z podnikání, doporučujeme Vám podat případný insolvenční návrh ještě před zahájením Vaší podnikatelské činnosti. 
 
Institut oddlužení, včetně náležitostí návrhu, je upraven v zákoně č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) v ustanoveních § 389 a násl. 
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights