Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Rozhodčí doložka

Vloženo: 16.10.2018
Kategorie: 
Nájemní bydlení
Text otázky: 

Dobrý den, zasílám část nájemní smlouvy, v níž je: "Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu na plnění poskytovaná s užíváním bytu do jejich splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli navíc poplatek z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 500,-- Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Nejpozději v poslední den ukončení nájemního vztahu založeného touto smlouvou je nájemce povinen byt neprodleně vyklidit a předat pronajímateli vyčištěný, spolu s klíči od něho a ostatních pronajatých nebytových prostor, v řádném funkčním stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Při předání bude sepsán protokol se stavy měřičů. Nájemce nemá nárok na náhradní byt ani na odstupné. V případě prodlení se splněním této povinnosti je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý den prodlení. Článek IX. Rozhodčí doložka Všechny majetkové spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které nebude možné odstranit jednáním, budou s konečnou platností rozhodovány u Občanského soudu. Článek X. Závěrečná ustanovení Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V ostatních vztazích, touto smlouvou výslovně neupravených, se vztahy mezi smluvními stranami řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a domovním řádem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení. Veškeré změny a dodatky této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou a platnosti nabývají dnem podpisu obou stran. Tato smlouva ruší případnou předchozí smlouvu o pronájmu a veškerá předchozí"
Není mi tam jasné, zda skutečně za každý den prodlení platby, by majitel chtěl 500,-? a dále co přesně znamená ta rozhodčí doložka? Je to pro mne nesrozumitelné. Děkuji

Text odpovědi: 

 Dobrý den,
 
dle ustanovení § 2239 občanského zákoníku jsou u nájmu bytu  zakázána ujednání ukládající nájemci povinnost pronajímateli zaplatit smluvní pokutu. Vámi uvedené ujednání v nájemní smlouvě je tedy neplatné.
 
Co se týče "rozhodčí doložky" uvedené v čl. IX Vaší nájemní smlouvy, tento text není vůbec rozhodčí doložkou, pouze se v něm uvádí, že veškeré spory mezi Vámi a pronajímatelem budou řešeny (běžnou) soudní cestou.
 
Tým IuRe 

Partneři

 

European Digital Rights