Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Oprávněná výpověď z nájmu?

Vloženo: 21.06.2022
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, prosím o zhodnocení zda-li je výpověď z nájmu oprávněná. Doporučeným dopisem s dodejkou jsem obdržel výpověď z nájmu a vydaní předmětu nájmu za údajně hrubé porušení, zvláště závažným způsobem, placení nájmu. Ve výpise plateb za nájem jsou nedoplatky za platby v měsících, které jsem platil skrze složenku typu A nebo hotovostním vkladem v bance, kde jsem přesně uváděl na který dluh konkrétně platbu provádím - uvedeno jak na složence typu A tak na dokladu z banku ve zprávě pro příjemce platby. Přesto pronajímatel tyto platby na měsíc, kde jsem dlužil tyto platby vůbec nepoužil. Domnívám se, že jsem splnil povinnost uhradit dluh za daný měsíc, když jsem přesně specifikoval, který dluh za který měsíc hradím. Nebyl ani jeden měsíc kdy bych na nájem neposlal částku, vždy jsem plnil platbu alespoň částečně. Doba byla zlá, byl jsem delší dobu bez práce. Ve výsledku dlužím částku max ve výši 1,5 měsíce. Přesto jsem údajně hrubě porušil smlouvu o nájmu. Vedle toho mi i v této souvislosti na základě hrubého porušení smlouvy zrušili i tzv. předkupní právo na byt - smlouva o smlouvě budoucí o koupi nemovitých věcí. Spatřuji v tom nekale jednání pronajímatele - firma a.s., která takto přišla k milionovému majetku ve formě mého bývalého bytu. Jak se prosím bránit. Nepocituji, že jsem něco hrubě porušil, bohužel se stalo, že nebyly některé měsíce peníze z důvodu evidence na ÚP, ale takové jednání považuji za hodně nefér a vidím zde nepocitvý záměr "aktuálního" majitele bytu. Děkuji za rady co s tím. Uvažuji požádat soud o ověření oprávněnosti výpovědi z nájmu - tuto možnost majitel v dopise, že se mohu odvolat, nebyla zmíněna - zamlčeno záměrně? Děkuji Vám za radu -y.
Text odpovědi: Dobrý den, k Vašemu dotazu uvádíme, že nájem lze bez výpovědní doby ve smyslu ust. § 2291 občanského zákoníku vypovědět v případě, poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem. V takovém případě má pronajímatel právo požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu. Za porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem, se považuje také případ, kdy nájemce nezaplatil nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců. Pronajímatel je před doručením výpovědi povinen vyzvat nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav. Pokud tak neučiní, k výpovědi se nepřihlíží. Zároveň je pronajímatel povinen ve výpovědi uvést v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti. V případě, že tak neučiní, k výpovědi se nepřihlíží. Pronajímatel je ve smyslu ust. § 2286 občanského ákoníku také povinen poučit o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná. Pokud tedy nejsou splněny výše uvedené podmínky pro ukončení nájmu bez výpovědní doby a není naplněn ani výpovědní důvod, doporučujeme obrátit se na soud s návrhem na přezkoumání oprávněnosti výpovědi. Tento návrh je potřeba podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy vám byla výpověď doručena. Ohledně smlouvy o smlouvě budoucí kupní neznáme další podrobnosti případu ani samotný obsah smlouvy a přesných důvodů jejího ukončení, na základě kterých bychom mohli doporučit relevantní postup. Nicméně je nepochybně možné i v tomto případě žalobou napadnout oprávněnost ukončení této smlouvy. Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights