Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Odměna exekutora

Vloženo: 21.10.2020
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,

prosím, jak postupovat, když jsem se s oprávněným dohodl, že mu uhradím třetinu pohledávky (sepíšeme to písemně) a zbytek nebude požadovat? Co se stane, když poté, co oprávněnému na jeho účet uhradím částku dle dohody a oprávněný navrhne zastavení exekuce, bude s náklady exekutora? Bude svoji odměnu počítat z celkové výše pohledávky (na kterou exekutor nic nevymohl) nebo z dohody mezi mnou a oprávněným? Je potřeba tuto dohodu exekutorovi předložit? Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

doporučujeme o této dohodě exekutora řádně informovat a uzavírat ji s jeho vědomím. Je tomu tak proto, že pokud oprávněný sám exekutora o úhradě části pohledávky neinformuje, bude exekutor bez ohledu na dohodu s oprávněným i nadále provádět exekuci pro celý dluh. Sice budete moci požádat na základě úhrady části dluhu o zastavení či částečné zastavení exekuce a případně požádat také o vrácení částky zaplacené nad rámec dohody s oprávněným, ale vystavil byste se zbytečnému a zdlouhavém procesu.

Rovněž doporučujeme předem si ujasnit podmínky dohody, kterou se chystáte uzavřít. Tedy zejména to, zda Vám oprávněný skutečně zbytek dluhu promine, nebo zda jde z jeho strany pouze o úmysl přijmout plnění na část pohledávky ale zároveň vymáhat zbytek pohledávky exekučně. Úhrada části dluhu totiž sama o sobě neznamená, že zbytek dluhu bude automaticky oprávněným prominut a Vy jej nebudete muset zaplatit.

Náklady spojené s exekucí lze rozdělit na ty, které vznikají exekutorovi, a ty, které vznikají oprávněnému.
Náklady exekutora zahrnují jeho odměnu, náhradu hotových výdajů, případně další částky účelně vynaložené v průběhu exekučního řízení.
Náklady oprávněného zahrnují všechny náklady, které věřitel vynaložil k vymáhání svého nároku v exekučním řízení, včetně odměny advokáta, pokud je oprávněný advokátem zastoupen.

Odměna exekutora se určuje z výše exekutorem vymožené pohledávky. Náhrada hotových výdajů exekutora, případně další částky účelně vynaložené v rámci exekučního řízení se hradí v plné výši tak, jak v rámci exekučního řízení vznikly a nejsou vázané na výši vymáhané pohledávky.
Vzhledem k tomu, že exekutor není účastníkem Vaší dohody s oprávněným, a vzhledem k tomu, že způsob výpočtu těchto částek je stanoven právním předpisem, bude exekutor požadovat celou částku odměny a nákladů případně jiných částek na které mu vznikl v průběhu exekuce nárok.

Naopak, náklady oprávněného, Vám oprávněný může na základě dohody zcela nebo zčásti prominout. Oprávněný tedy nemusí požadovat celou částku těchto svých nákladů. I tuto dohodu však doporučujeme sepsat písemně.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights