Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Lhůta pro exekuce

Vloženo: 20.04.2020
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,
Měl bych na Vás prosbu o radu v souvislosti s exekucemi. Jedná se o jeden a tentýž dotaz ve dvou rozdílných případech.

Otázka: Existuje nějaká lhůta, po kterou je možno exekuci vymáhat i přesto, že na ní nebylo nic vymoženo?
Je možné ji případně zastavit a předat jinému exekutorskému úřadu a tím tu lhůtu obnovit? Jaký datum je případně rozhodující?
Jaký je případně nejvhodnější postup řešení?

Situace 1:
Mám několik exekucí, které vznikly díky mému otci. Aktuálně je mi strhávána jedna exekuce z platu u zaměstnavatele, další hradím splátkami z vlastní vůle.
Jelikož to nejsou zrovna malé částky, další exekuce jsou již nějakou dobu v pořadí a není na ně strháváno a hrazeno ničeho a jsou zde pouze v pořadníku již několik let. (Za tu dobu již cca 3 exekuce byly splaceny)

Situace 2:
Je prakticky totožná se situací 1, jen se týká mé matky a dluhů jejího bývalého manžela, kdy některé z dluhů vznikly z podnikání, některé jen na fyzickou osobu. Některé dluhy jsou původně jejího manžela, avšak jsou po ní jako po bývalé manželce vymáhány. A zde jsou poměrně i staršího data.

Dokážete mi prosím nějak poradit a pomoci, jak nejlépe postupovat, jak se zachovat atd.? Je nějaké jiné východisko než splácet a čekat nebo podstoupit insolvenci? Ta zároveň pro mě není výhodná (zůstávalo by mi značně méně peněz než v exekuci) a zároveň možná z důvodu nákladů na živobytí.

Mnohokrát děkuji za Vaši pomoc a odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

dle ust. § 640 občanského zákoníku právo přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci (např. soudem) se promlčí za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. To znamená, že exekuce musí být zahájena v této desetileté promlčecí lhůtě. Pokud se tak stane, může exekuce probíhat až do úplného splacení dluhu. Zákon tedy nestanoví žádnou maximální délku trvání exekučního řízení. Nelze vyloučit ani situace, kdy bude v rámci desetileté promlčecí lhůty exekuce zastavena a poté následně před uplynutím promlčecí lhůty opětovně podán návrh na zahájení exekuce. Z hlediska délky samotného exekučního řízení však takový postup ničeho nemění. I v případě opětovného zahájení exekuce v promlčecí době platí, že exekuční řízení může probíhat až do úplného splacení vymáhané pohledávky.

Jelikož je exekuční řízení čistě formální řízení, existuje zde pouze omezená možnost obrany. Tyto možnosti jsou zpravidla odklad exekuce dle ust. § 266 občanského soudního řádu, nebo zastavení exekuce z některého důvodu uvedeného v ust. § 268 občanského soudního řádu.

Důvody pro zastavení exekuce jsou následující:

"(1) Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže

a) byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným;

b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným;

c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení;

d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 vyloučeny nebo majetek, ze kterého nelze vymáhanou pohledávku uspokojit;

e) průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů;

f) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (§ 267);

g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku;

h) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat.

(2) Výkon rozhodnutí bude zastaven též tehdy, jestliže povinný provedl z vymáhané peněžité pohledávky oprávněného srážku stanovenou zvláštními předpisy a odvedl tuto srážku příslušnému orgánu, a to v rozsahu, v jakém byl povinen tuto srážku provést.

(3) Výkon rozhodnutí prodejem zástavy bude zastaven také tehdy, jestliže zaniklo zástavní právo.

(4) Týká-li se nařízeného výkonu rozhodnutí některý z důvodů zastavení jen zčásti nebo byl-li výkon rozhodnutí nařízen v rozsahu širším, než jaký stačí k uspokojení oprávněného, bude výkon rozhodnutí zastaven částečně."

Dle ust. § 266 občanského soudního řádu pak může soud na návrh odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.

I bez návrhu povinného může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, lze-li očekávat, že výkon rozhodnutí bude zastaven (§ 268).

V případě, že nesplňujete podmínky pro odklad ani pro zastavení exekuce, bude exekuce probíhat i nadále. V takovém případě nezbývá než zvážit možnost iniciovat insolvenční řízení a požádat o oddlužení.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights