Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

kvalifikační dohoda

Vloženo: 15.02.2019
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den.
Mám se zaměstnavatelem uzavřenu kvalifikační dohodu z 5.11.2015 na zvýšení kvalifikace ( řidič z povolání ) na částku 38 000 Kč.Dohoda byla uzavřena na 5 let.V dohodě je uvedeno,že v případě rozvázání pracovního poměru z jakéhokoliv důvodu z mé strany před uplynutím 5 let,musím zaplatit celou částku.Je toto ujednání platné,když ZP uvádí,že zaměstnanec v případě nesplnění části závazku,platí poměrnou část ?
Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

k posouzení platnosti či neplatnosti konkrétního ujednání kvalifikační dohody bychom museli nahlédnout do znění sporného ustanovení dohody.

Obecně lze k věci uvést, že ust. § 234 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce stanoví, že kvalifikační dohoda kromě jiného obsahuje závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele po sjednanou dobu nejdéle však podobu 5 let v zaměstnání, nebo uhradit zaměstnavateli náklady spojené se zvýšením kvalifikace, které zaměstnavatel na zvýšení kvalifikace zaměstnance vynaložil. Samotné ujednání o tom, že v případě rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance je zaměstnanec povinen zaplatit náklady zvýšení kvalifikace tedy nemusí být automaticky neplatné, pokud jsou zároveň respektována další ustanovení zákoníku práce.
Částka nákladů spojených se zvýšením kvalifikace je totiž v kontextu ust. § 235 odst. 2 zákoníku práce maximální částkou, kterou může zaměstnavatel po zaměstnanci v případě porušení kvalifikační dohody požadovat. Konkrétní výše částky požadované zaměstnavatelem by pak měla být stanovena s přihlédnutím k ust. § 235 odst. 2 zákoníku práce, které upravuje konkrétní postup v případě porušení kvalifikační dohody. Dle předmětného ustanovení platí, že nesplní-li zaměstnanec svůj závazek z kvalifikační dohody pouze zčásti, povinnost nahradit náklady zvýšení kvalifikace se poměrně sníží. Výše částky, kterou může zaměstnavatel požadovat na základě sjednané kvalifikační dohody, se tedy bude odvíjet od míry nesplnění závazku zaměstnance, kterou je potřeba posoudit v každém případě zvlášť.

Ust. § 235 odst. 3 dále uvádí případy, kdy nevzniká povinnost k úhradě nákladů z kvalifikační dohody. Jsou to následující situace:

a) zaměstnavatel v průběhu zvyšování kvalifikace zastavil poskytování plnění sjednaného v kvalifikační dohodě, protože zaměstnanec se bez svého zavinění stal dlouhodobě nezpůsobilým pro výkon práce, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci,

b) pracovní poměr skončil výpovědí danou zaměstnavatelem, pokud nejde o výpověď z důvodů porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, nebo jestliže pracovní poměr skončil dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e),

c) zaměstnanec nemůže vykonávat podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, práci, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci, popřípadě pozbyl dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci z důvodů pracovního úrazu, onemocnění nemocí z povolání, nebo pro ohrožení touto nemocí anebo dosáhl-li na pracovišti určeném pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

d) zaměstnavatel nevyužíval v posledních 12 měsících po dobu nejméně 6 měsíců kvalifikaci zaměstnance, které zaměstnanec na základě kvalifikační dohody dosáhl.

Zároveň máme za to, že by zaměstnavatel zřejmě nebyl, dle okolností případu, zcela nebo zčásti úspěšný s nárokem na úhradu nákladů z kvalifikační dohody, pokud by došlo k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance z důvodu dle ust. § 56 odst. 1 psím. b) zákoníku práce, tedy z důvodu, že zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoliv jejich část do uplynutí doby splatnosti.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights