Aktuálně (leden 2023) pro Vás máme

novou podobu webu programu Právní poradna IuRe.

Tady je pak nová on-line poradna.

Níže uvedené již slouží pouze jako archiv.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Konkurz-insolvence

Vloženo: 23.11.2022
Text otázky: 

Manželka prošla konkurzem a insolvenci/ukončena zdárně duben 2021. Já jako manžel jsem v podnikání nadělal dluhy a byl odsouzen.Nyní jsem v insolvenci.Může exekutor ,nebo můj věřitel vymáhat moje dluhy po manželce a co doporučujete udělat aby byla chráněná děkuji
Text odpovědi:
Dobrý den,
neznáme podrobnosti případu, proto můžeme podat pouze obecnou informaci. Zda může exekutora postihnout také společné jmění manželů, bude záležet na tom, zda dluh do tohoto společného jmění manželů spadá. V případě, že jste s manželkou neuzavřeli smlouvu o manželském majetkovém režimu, uplatní se zákonná úprava společného jmění zahrnutá v ust. § 708 a násl. občanského zákoníku. Dle ust. § 710 občanského zákoníku jsou pak součástí společného jmění dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže a) se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo b) je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. Nelze tedy vyloučit, že Vaše dluhy z podnikání budou spadat do společného jmění a v exekuci budou tyto dluhy uspokojovány z tohoto společného jmění. Ust. § 715 pak upravuje souhlas manžela podnikatele s vynaložením prostředků ze společného jmění manželů na podnikání, tedy i na samotné dluhy převzaté jedním z manželů při podnikání. Dle citovaného ustanovení má-li být součást společného jmění použita k podnikání jednoho z manželů a přesahuje-li majetková hodnota toho, co má být použito, míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, vyžaduje se při prvním takovém použití souhlas druhého manžela. Pokud byl druhý manžel opomenut, může se dovolat neplatnosti takového jednání. Jinak řečeno, v případě, že dluh z podnikání přesahuje Vaše majetkové poměry, může se manželka dovolat neplatnosti takového jednání. Musí tak však učinit ve lhůtě tří let od doby kdy se o dluhu dozvěděla.
Mgr. Erika Turzová Baloghová