Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Exekuce v podnikání

Vloženo: 13.08.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Zabavení cizích věcí
Text otázky: 

Zdravím,mám několik exekucí,nestačím je zplácet.Mám pronajatou malou hospodu od družstva(nájemní smlouva),zařízeni je z části pivovaru a z části mého společníka(tichý společník-jen smlouva mezi námi),provozuji ji na své ICO,může exekutor zabavit (tím pádem my znemožnit podnikat)zařízení hospody,nebo dokonce nájemní smlouvy??

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
dle § 322 odst. 3 občanského soudního řádu se nemůže výkon rozhodnutí (exekuce) týkat těch věcí z vlastnictví povinného - podnikatele, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti.
 
 
Pokud by přesto došlo k exekučnímu postižení Vašich věcí, které nezbytně nutně potřebujete k výkonu podnikání, doporučujeme co nejdříve podat k soudnímu exekutorovi návrh na zastavení exekuce dle ust. § 268 o.s.ř. ("výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a § 322 o.s.ř. vyloučeny").

V návrhu jednotlivé věci řádně popište, nejlépe s uvedením čísla, které jim bylo během exekučního soupisu přiděleno. Dále řádně odůvodněte, proč tu kterou věc nezbytně nutně potřebujete ke svému podnikání.

Návrh na zastavení exekuce zašle exekutor oprávněnému, který má možnost vyjádřit se k tomu, zda se zastavením exekuce souhlasí či nikoliv. Souhlas oprávněného znamená zastavení (třeba i jen částečné) exekuce exekutorem, nesouhlas pak postoupení návrhu na příslušný soud, který bude přezkoumávat, zda nastala skutečnost, na základě níž by měla být exekuce (byť i třeba částečně) zastavena či nikoliv – soud buď exekuci zastaví nebo návrh na zastavení exekuce zamítne.
 

Současně s návrhem na zastavení exekuce podejte k soudnímu exekutorovi i návrh na odklad exekuce. O odklad exekuce lze žádat totiž rovněž v případech, kdy byl podán návrh na zastavení exekuce a je pravděpodobné, že k tomuto zastavení skutečně dojde.
 
Do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce, nejde-li o návrh, který je svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva.
 
Nevyhoví-li exekutor návrhu na odklad exekuce do 7 dnů, musí jej postoupit společně s exekučním spisem k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o něm rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů.

 
Pokud by byly exekucí postiženy věci jiného vlastníka, musí osoba, které věci skutečně patří, prokazovat, že k těmto věcem má vlastnické právo ona a nikoliv ten, proti němuž je prováděna exekuce. Podaří-li se to prokázat již při návštěvě exekutora, pak může exekutor od zabavení takové věci upustit. Nepodaří-li se vlastnické právo prokázat již při návštěvě exekutora nebo exekutor odmítne od soupisu této věci upustit, je nutné do 30 dnů od doby, kdy se o odmítnutí dozví, podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Pokud návrh není včas podán, může dojít ke zpeněžení věci, a vyplacení peněz oprávněnému. Pokud je návrh podán, pak o něm musí exekutor rozhodnout ve lhůtě 15 dnů. Rozhodnutí kladné – vyškrtnutí – znamená vyjmutí z exekuce, rozhodnutí záporné – zamítnutí návrhu na vyškrtnutí – znamená, že věc je i nadále součástí majetku, který slouží ke zpeněžení. Dojde-li k zamítnutí, pak zbývá již jen poslední možnost, a sice podání vylučovací žaloby. Tu je nutné podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí vyškrtnutí ze soupisu, případně zamítnutí částečného. Zmeškání takové lhůty vede ke ztrátě věci. Po podání žaloby se začne celou věcí zabývat soud a na základě tvrzení a důkazů posoudí, zda věc patří či nepatří osobě, jež se vyloučení věci z exekuce domáhá.

Za důkaz může sloužit takřka cokoliv, co může prokázat rozhodný stav. Může jít o listinné důkazy (kupní smlouva, faktura apod.), svědectví (např. souseda, nájemníka apod.), případně cokoliv dalšího, co může prokázat, že uvedená věc patří vám.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights