Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

exekuce

Vloženo: 07.04.2020
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,
V bance jsem zjistil, že mám zablokovaný účet, 2 exekucemi za černou jízdu v MHD.
První byl od kanceláře JUDr Podkonický, Praha 6. Po osobní konzultaci mě poradili, ať podám žádost o zamítnutí exekuce, že mě odpoví do 30 dnů. Žádost jsem podal osobně s psychiatrickým doporučením, jsem invalidní důchodce, ročník 1957. Třicet dnů dávno uplynulo bez reakce, zato přišel exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí. Kancelář je od 13.3.2020 uzavřena, na telefon a maily nikdo nereaguje. Částku uvedenou v exekučním příkazu jsem zaplatil vkladem na účet kanceláře a požádal banku o výplatu dvojnásobku životního minima, což banka vyplatila.
Druhá exekuce, stejný důvod, na stejný účet je od Mgr.Kubis, Šumperk. Stejnou žádost o zamítnutí exekuce jsem odeslal, dokonce dvakrát, taktéž bez odezvy. Na telefony a maily nereagují. Před několika dny přišlo vyrozumění o zahájení exekuce, kde je napsán vymáhající, DP hl.m.Prahy, datum exekučního rozsudku a obsáhlé poučení dlužníka. Nevím tedy, jakou částku po mě vymáhají, vlastně nevím vůbec nic. A jelikož nereagují, nevím, jak mám dál postupovat. Nerad bych návštěvu exekutora s policií v bytě.
Můžete prosím poradit?
Je možná požádat tutéž banku o vyplacení dvojnásobku životního minima i na druhou exekuci, ze stejného účtu?
Děkuji za pomoc

Text odpovědi: 

Dobrý den,

bohužel neznáme konkrétnější detaily k Vaší věci, proto podáváme pouze obecnou informaci. V případě zahájení exekuce lze podat exekutorovi návrh na zastavení exekuce případně na odklad exekuce. Návrh na zamítnutí exekuce zákon nezná.

Důvody pro zamítnutí exekuce jsou stanoveny v ust. §268 občanského soudního řádu následovně:

"(1) Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže

a) byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným;

b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným;

c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení;

d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 vyloučeny nebo majetek, ze kterého nelze vymáhanou pohledávku uspokojit; (pozn.: jedná se například o obvyklé vybavení domácnosti, či oděvní součásti, zdravotnické potřeby apod.)

e) průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů;

f) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí;

g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku;

h) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat.

(2) Výkon rozhodnutí bude zastaven též tehdy, jestliže povinný provedl z vymáhané peněžité pohledávky oprávněného srážku stanovenou zvláštními předpisy a odvedl tuto srážku příslušnému orgánu, a to v rozsahu, v jakém byl povinen tuto srážku provést.

(3) Výkon rozhodnutí prodejem zástavy bude zastaven také tehdy, jestliže zaniklo zástavní právo.

(4) Týká-li se nařízeného výkonu rozhodnutí některý z důvodů zastavení jen zčásti nebo byl-li výkon rozhodnutí nařízen v rozsahu širším, než jaký stačí k uspokojení oprávněného, bude výkon rozhodnutí zastaven částečně."

Důvody pro odklad exekuce je stanoveny v ust. § 266:

"(1) Na návrh může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.

(2) I bez návrhu povinného může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, lze-li očekávat, že výkon rozhodnutí bude zastaven."

Návrh na zastavení či odklad exekuce je potřeba podat exekutorovi, který exekuci vede, a to písemně.

Pokud exekutor nevyhoví návrhu na odklad exekuce, do 7 dnů, postoupí jej společně s exekučním spisem k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o něm rozhodne nejpozději do 15 dnů.

V případě návrhu na zastavení exekuce vyzve exekutor účastníky řízení do 15 dnů ode dne doručení návrhu, aby se k němu písemně vyjádřili. Teprve po uplynutí této lhůty běží lhůta 30 dnů k tomu, aby exekutor o návrhu rozhodl. Pokud exekutor návrhu na zastavení exekuce nevyhoví, postoupí jej exekučnímu soudu.

S exekutorem doporučujeme komunikovat písemně, prostřednictvím pošty, a to dopisy zaslanými na dodejku.

Pokud od podání Vašeho návrhu uplynula již delší doba, můžete se také informovat telefonicky u exekučního soudu, zda byl tomuto soudu Váš návrh postoupen.

V případě nečinnosti exekutora je možné podat stížnost na postup exekutora u Ministerstva spravedlnosti (odbor dohledu a kárné agendy).

V případě, že jste obdržel od exekutora vyrozumění o zahájení exekuce, musí toto vyrozumění mít náležitosti stanovené ust. § 44 odst. 3 exekučního řádu a obsahovat následující informace:

a) označení exekučního soudu,

b) označení exekutora, který vede exekuční řízení,

c) označení exekučního řízení spisovou značkou, pod kterou je vedeno,

d) označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila,

e) označení oprávněného a povinného,

f) označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, včetně povinnosti k úhradě nákladů oprávněného a nákladů exekuce,

g) podpis a datum,

h) poučení.

Vyrozumění tedy musí obsahovat i vyčíslení částky, pro kterou se exekuce vede.

Ve smyslu ust. § 304b odst. 2 občanského soudního řádu pak peněžní prostředky ve výši dvojnásobku životního minima jednotlivce peněžní ústav vyplatí povinnému na jeho žádost nejvýše jednou.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights