Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

exekuce

Vloženo: 13.05.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den jsem matka samoživitelka mám jedno dítě v péči a mám dvě exekuce u jiných exekutoru jak si je mám dát dohromady můžou mi zabavit dítě a nemám žádný majetek ani bydlení adresu mám na úřadě ale zdržuji se u rodičů hrozí jim také nějaké nebezpečí příjem mám jen 5800 s podpory v nezaměstnanosti ale ta mi brzy skončí důchod mi ještě neuznali děkuji za odpověd

Text odpovědi: 

Dobrý den,

ohledně informací o exekucích doporučujeme obrátit se na příslušné exekutory. Podmínky pro spojení exekucí upravuje ust. § 37 exekučního řádu.
Ke spojení exekucí dojde buď přímo ze zákona nebo na Váš návrh.

U prvního případu - spojení ze zákona, platí:

další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, se spojuje s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání návrhu (k nařízení exekuce). Pouze v zájmu hospodárnosti řízení může exekutor věc podle věty první vyloučit k samostatnému řízení.

V takových případech tedy o spojení exekucí nemusíte žádat, exekuce budou spojeny samotným exekutorem z úřední povinnosti.

V druhém případu - spojení na návrh, platí:

jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů
nebo
zahájí-li další oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému,
exekuční soud tato řízení spojí na návrh povinného ke společnému řízení,

a) je-li oprávněným osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhaného dluhu (pozn: tedy pokud nedošlo k postoupení pohledávky za Vaší osobou na jiného věřitele), nebo její právní nástupce, a řízení již nebyla spojena,

b) je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění nepřevyšujícího částku ve výši 10.000,- Kč a

c) jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení podle písmene a).

Pokud ve Vašem případě nastal některý z popisovaných případů a je splněna zejména podmínka pod písm. b) (tedy součet vymáhaných pohledávek nepřevyšuje 10.000,- Kč), můžete podat písemný návrh na spojení exekucí.

Takový návrh můžete podat u kteréhokoliv z exekučních soudů, který pověřil vedením exekuce některého z exekutorů.

Soud v usnesení o spojení určí, který exekutor řízení povede.

Z důvodu hospodárnosti exekučních řízení Vám však soud nemusí vyhovět.

Pokud se jedná o Vaše výlučné dluhy a nikoliv dluhy Vašich rodičů, exekutor nemůže exekučně postihnout jejich majetek.

V případě mobiliární exekuce (prodej movitých věcí) se však může stát, že exekutor do soupisu věcí zahrne i věci Vašich rodičů. V takovém případě je potřeba aby Vaši rodiče podali návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel (tedy Vaši rodiče) dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. Tyto věci budou muset Vaši rodiče označit a doložit k nim doklady potvrzující, že jsou v jejich vlastnictví (např. faktury na jméno Vašich rodičů, apod.).

V případě, že exekutor jejich návrhu na vyloučení věci ze soupisu nevyhoví, můžou Vaši rodiče podat soudu žalobu na vyloučení věcí, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí exekutora.

Není nám zcela zřejmé co myslíte "zabavením dítěte". Nicméně v rámci exekučního řízení nemůže dojít k odnětí dítěte případně ke změně péče o dítě.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights