Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Dotaz na výpověď při neplacení mzdy zaměstnavatem

Vloženo: 08.08.2013
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den. Od dne 18.7.2012 jsem zaměstnána jako pracovnice při výrobě a zpracování potravinářských výrobků. Výkon zaměstnání pro mateřskou firmu byl v nájemních prostorách u firmy XXXX Praha 4. Z důvodů rekonstrukce těchto prostor v XXX Praha 4 ukončil můj zaměstnavatel dne 30.6.2013 v XXXX Praha 4 svoji činnost. Mateřská firma jako taková však dosud neukončila svoji činnost a v rejstříku insolvenčních firem jsem ji dosud nenalezla. Od dne 3.7.2013 jsem v pracovní neschopnosti. Dle pracovní smlouvy z dne 18.7.2012 mi ke každému dni 15 tého, tj. k 15.7.2013 měla být vyplacena mzda za měsíc červen 2013 a následně potom i náhrada mzdy za pracovní neschopnost, která by měla být splatná k dni 15.8.2013. Do dnešního dne však mi zaměstnavatel nepoukázal žádné peníze. Při pokusech o telefonické spojení mi paní jednatelka telefon nezvedá a pokud jej zvedne, tak uvádí, že peníze nemá a k vyplacení moji osoby si musí vzít půjčku, avšak toto sdělení je opakované bez konkrétního výsledku. Svoji činnost byť i v jiném místě, kde by mě zaměstnala prozatím nehodlá zahájit. Jak bude řešit situaci neví. Vzhledem k mému stáří bude pro mne problematické sehnat další zaměstnání a hrozí zaevidování na ÚP YYYY. Současně mi zaměstnavatel nabádá, abych já sama podala výpověď a nebo jsme se dohodli na výpovědi s tím, že jsou tyto varianty pro mne výhodné, avšak nespecifikuje v čem. Na internetu a z zákoníku práce jsem zjistila, že pokud by jsem já sama podala výpověď a nebo došlo k dohodě o ukončení pracovního poměru neměla by jsem nárok na odstupné po jednom roce zaměstnání a také v případě zaevidování na ÚP YYYY by byla podpora krácena. Současně jsem zjistila, že po skončení pracovní neschopnosti by jsem údajně mohla já sama podat rozvázání pracovního poměru a bylo by mi zachováno jak roční odstupné, tak plná výše podpory v nezaměstnanosti. Dokonce jsem se dozvěděla, že by mi při zaevidování na ÚP YYYY údajně odstupné vyplatil ÚP YYYY a později jej vymáhal na zaměstnavateli. Mohly by jste mi odpovědět na následující dotazy : Zda je pravdou, že mohu já sama po skončení pracovní neschopnosti podat výpověď z důvodů nevyplácení mzdy zaměstnavatelem a zůstanou mi nároky na odchodné v plné výši. Zda podání výpovědi po ukončení pracovní neschopnosti je nějak lhůtováno. Zda v případě nevyplacení mzdy a odchodného musím oba tyto nároky žádat podáním u soudu proti zaměstnavateli a nebo zda je pravdou, že alespoň část týkající se odchodného by mi při zaevidování vyplatil ÚP YYYY, případně za jakých podmínek a zda i toto uplatnění je nějak lhůtováno. Za sdělení předem děkuji. 

Text odpovědi: 

Dobrý den,
Podle § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy anebo jakoukoliv jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Jestliže Vám měla být vyplacena mzda za měsíc červen dne 15. července 2013, uplynulo období splatnosti této mzdy dnem 31. července 2013. Pracovní poměr tedy bylo možné zrušit nejdříve dnem 16. srpna 2013.

Podle § 59 zákoníku práce může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl. Vzhledem k tomu, že Vám ale zaměstnavatel nevyplatil ani náhradu mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, která byla splatná 15. srpna 2013, běží od tohoto a případně dalších prodlení s výplatou vždy nová dvouměsíční lhůta.

Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Podle § 51 odst. 1 zákoníku práce je výpovědní doba 2 měsíce, není-li prodloužena písemnou smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Nevyplacení mzdy a dalších mzdových nároků je třeba vymáhat soudní cestou.

Pro úplnost dodáváme, že zaměstnanec může ukončit pracovní poměr i v době dočasné pracovní neschopnosti, ale v tom případě se nemůže stát podle § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, uchazečem o zaměstnání.

Na odstupné by Vám ve Vašem případě vznikl nárok pouze tehdy, pokud by Vám dal zaměstnavatel výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce, tzv. organizačních důvodů, nebo ukončením pracovního poměru dohodou z týchž důvodů. V dohodě ale musí být v tomto případě důvod ukončení pracovního poměru jednoznačně specifikován.

Uchazeči o zaměstnání, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale odstupné mu nebylo vyplaceno po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu anebo v den skončení pracovního poměru, poskytne úřad práce podle § 44b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kompenzaci za dobu od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání do uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného. Podpora v nezaměstnanosti se poskytne uchazeči o zaměstnání až po uplynutí doby, za kterou byla poskytnuta kompenzace.

Mzdové nároky, tedy mzdu, její náhrady a odstupné, může zaměstnanec uplatnit podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na úřadu práce pouze v případě, pokud se jeho zaměstnavatel dostal do platební neschopnosti, tzv. insolvence. Informace o zaměstnavatelích, jejichž zaměstnanci mohou uplatnit své mzdové nároky u krajské pobočky úřadu práce, vyvěšuje tato pobočka na úřední desce. Současně informuje o lhůtě, do které mohou zaměstnanci tyto nároky uplatnit.

Pokud byste jako uchazečka o zaměstnání splňovala podmínky stanovené zákonem o zaměstnanosti, pak, je-li Vám více než 55 let, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců.

Jestliže byste podala výpověď bez vážných důvodů, nebo uzavřela dohodu o rozvázání pracovního poměru bez uvedení důvodů, měla byste nárok na podporu v nezaměstnanosti pouze ve snížené výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Vážnými důvody jsou podle § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti

  1. nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
  2. nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
  3. docházka dítěte do předškolního zařízení a povinná školní docházka dítěte,
  4. místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
  5. okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
  6. zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce, nebo
  7. jiné vážné osobní důvody, například etické, mravní nebo náboženské, nebo důvody hodné zvláštního zřetele.

Dále Vám doporučujeme, abyste se zaměstnavatelem komunikovala pouze písemně s tím, že příslušnou listinu doručíte zaměstnavateli osobně a necháte si potvrdit kopii nebo ji zašlete poštou doporučeně s dodejkou. Ukončení pracovního poměru z jakéhokoliv důvodu musí být, aby bylo platné, vždy v písemné formě.
 
S pozdravem
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights