Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

exekuce -vyklizení bytu

Vloženo: 23.10.2013
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, mohu současně proti usnesení o vyklizení bytu podatjak návrh na zastavení exekuce a její odložení doskončení dalšího řízení ve sporu , který může tuto exekuci ovlvnit? Můžu současně žádat o zrušení exekuce? Byl prodáván celý dům. podmínka byla souhlas všech s přijetím nabídky. Já jsem podepsala. Dluhy jsem splatila. Nový nabyvatel domu ani původní vlastník město, nikdy se mnou nejednali a pouze vyúčtování dělal správce. Původní vlastník vybral pár vyvolených dlužníků s nižším dluhem. Byla mi vzata možnost se bránit. Všechny dluhy jsem řádně splatila. Nový vlastník se opřel o rozsudek, starý devět let, kdy mi byl přidělen náhradní byt. Krajský soud však konstatoval, že děti už nejsou malé a situace se změnila, takže na náhradu nového bytu nemám nárok. Je to jen sprostý hyenismus a kalkul a obyčejná sprostota a svinstvo. Chyběli čtyři podpisy ze čtyřiceti nájemníků. Čtyři byty tedy BD- nový nabyvatel učinilo o svém vlastním rozhodnutí nájemními byty. jeden byt už prodalo, další prodává , další už má volný a spravuje ho a mě se snaží dostat exekucí ven. ještě tak dva byty a členové BD si tímto prodejem zaplatí vlastní pořizovací cenu svých bytů. Tedy justice a stát mu je svým přičiněním pomůže získat zdarma. je to obyčejný podvod a při řízení okresního soudu jsem se hájila sama, bez právních znalostí. jak řekli jiní, kdyby to měli oni, tak by situace dopadla jinak. nesouhoasím s rozsudky, jde o spolupráci na místní úrovni soudu a města a navíc se mnou nikdo nejednal. Vychovala jsem pro tuto společnost dvě děti sama. Zaplatila to zdravím a nyní v 62letech , když jsem splnila svoji povinnost mě a moje děti chce někdo okrást o střechu nad hlavou a o byt, který mě náleží jako ostatním 36členům bytového družstva. Sdělte mi prosím, jaké všechny opravné prostředky mohu ještě zvolit. Žalobu o neoprávněnost exekuce vůči novému vlastníkuBD? Návrh na zastavení exekuce s odkladem, či návrh na zrušení exekuce? Lze všechny tyto formy podat současně? Lze bojovat proti justiční mafii, která je u každého soudu? Tato skutečnost je známá každému advokátovi a právníkovi. Prosím o Vaši odpověď, pokud možno co nejdříve. Ve středu musím nejpozději podat odvolání do usnesení. Nemám už moc víry po dvaceti letech boje v nějaký právní stát a nějakou spravedlnost. To že mi zastupitel řekl, že někdo měl o můj byt zájem a snaha majetkoprávního odboru, před splacením dluhu/ 140 000,- jsem splatila za osm měsíců/ abych se svého bytu vzdala, což jsem neučinila a nic jsem nepodepsala. jen veškeré následné kroky BD, města a justice dokazovala jednu jedinou snnahu a prodkázala, že nemajetný jednotlivec, bbez správných kontaktů, bez financí a bez znalostí práva, nemá v této zemi šanci se práva dovolat. Děkuji za Vaši rychlou odpověď. S pozdravem

Text odpovědi: 

Dobrý den,
zvolit další možnosti obrany svých práv je závislé na konkrétní situaci, v které se nacházíte.
Návrh na odklad a zastavení exekuce lze podat pouze v případě, že bylo ve věci plnomocně rozhodnuto a byl nařízen výkon rozhodnutí. V případě, že probíhá další řízení, které může exekuci ovlivnit, doporučujeme podat návrh na odklad exekuce podle § 54 exekučního řádu. V případě, že splňujete předpoklady pro zastavení exekuce podle § 268, je možné podat návrh na její zastavení.
 
Zastavení výkonu rozhodnutí
§ 268
(1) Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže
a) byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným;
b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným;
c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení;
d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 vyloučeny;
e) průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů;
f) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (§ 267);
g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku;
h) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat.
(2) Výkon rozhodnutí bude zastaven též tehdy, jestliže povinný provedl z vymáhané peněžité pohledávky oprávněného srážku stanovenou zvláštními předpisy a odvedl tuto srážku příslušnému orgánu, a to v rozsahu, v jakém byl povinen tuto srážku provést.
(3) Výkon rozhodnutí prodejem zástavy bude zastaven také tehdy, jestliže zaniklo zástavní právo.
(4) Týká-li se nařízeného výkonu rozhodnutí některý z důvodů zastavení jen z části nebo byl-li výkon rozhodnutí nařízen v rozsahu širším, než jaký stačí k uspokojení oprávněného, bude výkon rozhodnutí zastaven částečně.

 
Pokud ovšem v dané věci už bylo pravomocně rozhodnuto (byly vyčerpány veškeré opravné prostředky), novou žalobu v téže věci již nelze podat ve smyslu § 159a/5 občanského soudního řádu.

Pro rozsáhlejší radu bychom potřebovali znát danou situaci blíže a toto přesahuje možnosti internetové proadny, doporučujeme proto obrátit se na právníka, který by věc prostudoval a zvážil, jaký je možný další postup.
 
S pozdravem
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights