Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Dluh který jsem neudělal

Vloženo: 29.10.2013
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Vážení, prosím jen o radu na koho se obrátit, když mi firma XXX tvrdí, že jsem udělal dluh /viz níže/, ale já o něm nic nevím. Postačí nějaký odkaz na rady, nejsem solventní na placené advokáty. Děkuji.
 
Vážený pán XY   týmto Vám oznamujeme, že na základe mandátnej zmluvy zo dňa 07.04.2012 zastupujeme spoločnosť YYYY, so sídlom Seychelles. Podľa predložených dokladov ako aj našich doterajších informácií evidujeme Voči Vám neuhradenú pohľadávku za prístup do databázy www. download-server.sk. Chceme Vás týmto upozorniť na fakt, ze spoločnosť XXX neeviduje žiadny súdny zákaz vymáhania pohľadávok voči spoločnosti YYYY, Seychelles. Taktiež rozhodnutie Okresného súdu ZZZ zo dňa 03.02.2012 sa nevzťahuje na pohľadávky spoločnosti YYYY. Tieto sú naďalej právoplatné a žiadny súd Slovenskej republiky neoznačil tieto pohľadávky ako protizákonné! Uvedená pohľadávka podľa predložených dokladov vznikla na základe riadne uzatvorenej užívateľskej zmluvy medzi naším mandantom resp. jeho postupcom a Vašou osobou. Zmluva, na ktorú ste dobrovoľne a slobodne pristúpili, bola uzatvorená na diaľku a ku jej uzatvoreniu a jej preukázaniu nie je potrebný vlastnoručný podpis objednávateľa danej služby. To, že medzi Vami a naším mandantom došlo k uzatvoreniu riadnej užívateľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku je preukázané elektronickou dokumentáciou. Chceme Vás upozorniť aj na fakt, že na základe Vášho súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami, všeobecnými užívateľskými informáciami došlo k uzatvoreniu tejto zmluvy. Bez akceptácie týchto Všeobecných obchodných podmienok uzatvorenie užívateľskej zmluvy nie je možné. Vzhľadom na to, že medzi Vami a naším mandantom, tak ako sme vyššie uviedli, došlo k vzniku zmluvného záväzkového vzťahu, domáhame sa v jeho mene plnenia vyplývajúceho z tejto zmluvy. V prípade, že horeuvedenú pohľadávku neuhradíte v lehote uvedenej na poslednej upomienke našej spoločnosti, budeme nútení domáhať sa nároku nášho mandanta podaním príslušnej žaloby resp. návrhu na súd a po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým nám bude priznané právo, budeme ďalej riešiť vec v rámci exekučného konania. Vopred Vás upozorňujeme, že v prípade takéhoto postupu je treba počítať s viacerými finančnými nákladmi, ktoré môžu niekoľkokrát navýšiť uplatnenú pohľadávku, čomu však môžete predísť jej včasným si splnením v lehote uvedenej v poslednej upomienke našej spoločnosti. Vašu dlžobu voči spoločnosti YYYY uhraďte bezodkladne na nasledovný účet spoločnosti: Prevodom, priamym vkladom alebo šekom na účet spoločnosti XXX.: Slovenská republika Všeobecná úverová banka Číslo účtu: ......................  V opačnom prípade bude advokátskou kanceláriou podaný Návrh na vydanie platobného rozkazu na príslušnom súde. V zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky bude celková výška Vášho záväzku zvýšená o príslušenstvo v podobe súdnych poplatkov, úrokov z omeškania, trov právneho zastúpenia a následne budeme pohľadávku vymáhať prostredníctvom exekútora. Do pozornosti Vám dávame aj tlačovú správu spoločnosti BIB Services s.r.o.: Link: http://bib-services.sk/tlac.html V nasledujúcom texte Vás upozorňujeme na citáciu časti § 9 príslušného zákona č. 108/2000 Z. z: Zbierka zákonov č. 108/2000, 108 Z Á K O N zo 16. marca 2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji §9 Zmluvy uzavierané na diaľku (1) Zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie,ako je najmä adresný list, ponukový katalóg, telefón, fax, rozhlas, televízia alebo elektronická pošta (e-mail). (§ 9 zákona č. 108/2000 Z. z. o podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov). S úctou, XXX

Text odpovědi: 

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že prodávající společnost je subjektem cizího (Slovenského) práva, předmětná smlouva by měla obsahovat ustanovení týkající se volby práva (kterým právním řádem se vznikající závazkový právní vztah bude řídit).
S ohledem na odkazy na slovenské zákony je pravděpodobné, že smlouva zakotvuje použití slovenského práva.
Prodej zboží a poskytování služeb na dálku upravuje na Slovensku zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, konkrétně jeho část třetí.
§ 9 tohoto zákona stanoví, že smlouvu na dálku lze uzavřít výhradně pomocí prostředků komunikace jako je např. telefon, fax, emailová komunikace, dopis atd. Musí tedy dojít k nabídnutí služby, při kterém musí prodávající zároveň splnit povinnosti stanovené v § 10. Mimo jiné má povinnost oznámit svou obchodní firmu (jméno) a sídlo, popis služby, dodací a platební podmínky a poučit o lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Tyto informace musejí být poskytnuty písemně.
Zároveň § 11 zakazuje poskytnout službu, kterou si spotřebitel neobjednal, pokud současně s poskytnutím služby žádá její zaplacení.
V této souvislosti upozorňujeme, že za uzavření smlouvy se nepovažuje pouhé doručení faktury (tedy požadování zaplacení ceny), ale je nutné oboustranně projevit vůli uzavřít smlouvu.
Samotná společnost XXX uvádí, že k uzavření smlouvy je nutný vlastnoruční podpis objednatele. Pokud z elektronické komunikace nevyplývá, že jste smlouvu podepsal (jak tvrdí protistrana), smlouva nebyla uzavřena.
V případě, že si nejste vědom uzavření jakékoliv smlouvy a vlastnoručně jste smlouvu nepodepsal, doporučujeme písemně této společnosti oznámit, že z výše uvedených důvodů k uzavření smlouvy nedošlo a vůči společnosti XXX vám nevznikl žádný závazek.
Je také vhodné namítat, že společnost XXX při návrhu sjednání smlouvy na dálku nesplnila výše uvedené povinnosti.
Pokud společnost XXX věc postoupí soudu (Slovenskému, s ohledem na volbu práva), a bude žádat vydání platebního rozkazu, je možné bránit se podáním odporu.
Z dopisu společnosti XXX dále vyplývá, že ve věci společnosti YYY (jejího předchůdce) bylo vedeno soudní řízení, které se týkalo možnosti vymáhání jejích pohledávek. Vzhledem k obhajobě, kterou společnost XXX v této souvislosti uvádí, vyvstává otázka, do jaké míry je společnost YYY a potažmo XXX jako její nástupce důvěryhodná.
Ochrana spotřebitele je jednou ze stěžejních oblastí, kterou se zabývá Evropská unie, doporučujeme proto obrátit se k poskytnutí rozsáhlejší rady na Evropské spotřebitelské centrum (http://www.evropskyspotrebitel.cz/)
S pozdravem,
tým IuRe

 

Partneři

 

European Digital Rights