la santé financière de la Caisse priligy effets secondaires pilule contraceptive premier mois

EU: Návrh rozhodnutí o povinnosti operátorů a providerů uchovávat data o komunikaci svých klientů je zčásti protiprávní

Právní oddělení Rady EU i Komise EU konstatují, že kontroverzní návrh rámcového rozhodnutí o povinnosti operátorů a internetových providerů uchovávat data o komunikaci svých klientů, navržený v dubnu tohoto roku Velkou Británií a několika dalšími členskými státy, je protiprávní.

Právní oddělení obou institucí se omezila na přezkum tohoto problému pouze z hlediska, zda toto rámcové rozhodnutí spadá do působnosti komunitárního práva (1.pilíř EU, týkající se mezi jinými hospodářskými záležitostmi), nebo do působnosti III. pilíře (část IV. Smlouvy o založení EU, týkající se spolupráce ve věcech trestních a justičních).

Obě právní oddělení shodně vyvozují, že opatření v navrhovaném rámcovém rozhodnutí o povinnosti operátorů a providerů uchovávat data o komunikaci svých klientů by byla protiprávní. Tato oblast by totiž měla být upravena komunitární legislativou v rámci regulace společného telekomunikačního trhu.

Ve skutečnosti již tuto oblast upravuje jiná kontroverzní směrnice komunitárního práva z roku 2002 a to tak, že nechává členským státům možnost uvážit, zda budou požadovat po operátorech uchovávat data o komunikaci jejich klientů, které by pak měly k dispozici orgány veřejné správy. Navrhované rámcové rozhodnutí by šlo dále, neboť pro členské státy by měly povinnost tato opatření na telekomunikační operátory uvalit a stanovovalo by přesné detaily povinností.
Praktický dopad těchto dvou posudků právních oddělení, pokud budou akceptovány orgány EU a členských států, bude, že navrhované rámcové rozhodnutí bude muset být upraveno tak, aby byla vyňata opatření týkající se povinností telekomunikačních operátorů. Tyto opatření bude místo toho obsahovat oddělený paralelní návrh směrnice, o kterém již Komise prohlásila, že jej v dohledné době navrhne.

Procedura tvorby této směrnice bude velmi odlišná od procedury, jíž se přijímá rámcové rozhodnutí: bude muset být navržena Komisí (ne členskými státy), Rada bude rozhodovat kvalifikovanou většinou (ne jednomyslně) a Evropský parlament bude mít rovnocennou rozhodovací pravomocjako Rada (nebude pouze konzultován). Také Evropský soudní dvůr bude mít širší jurisdikci nad směrnicí, než by měl nad rámcovým rozhodnutím.

Bohužel obě dvě právní oddělení selhala při posouzení zda návrh (ať už v jakékoliv formě), porušuje právo na ochranu soukromí nebo ne. Jak už ukázala předchozí analýza navrhovaného rámcového rozhodnutí vytvořená organizací Statewatch, původní návrh trpěl hlubokými a zásadními nedostatky. Vzhledem k těmto nedostatkům nemůže být původní návrh legitimní , neboť porušuje právo na ochranu soukromí garantované Chartou základních práv EU, obecnými zásadami evropského práva, článkem 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ústavami členských států a dalšími mezinárodními smlouvami o lidských právech.

Avšak pokud bude rámcové rozhodnutí rozděleno na dvě části, tak jak je navrhováno právními odděleními, bude mít Evropský parlament příležitost ukázat svůj zájem na ochraně práva na soukromí a navrhnovanou směrnici nepřijmout nebo alespoň trvat na zásadních změnách, aby toto základní právo nebylo porušováno.

Byla by to také příležitost pro Evropský parlament, aby trval na řádném předběžném posouzení dopadu směrnice, aby bylo zjištěno, zda obrovské náklady pro hospodářské odvětví klíčové důležitosti, které návrh obnáší, jsou odůvodněné a to především ve srovnání s méně invazivními, ale efektivnějšími opatřeními, kdy se zájem policie soustředí na vyšetřování osob, které jsou podezřelé ze závažné trestné činnosti - namísto hromadného dozoru nad celou společností.
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis