Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Záloha na sníženou odměnu exekutora

Vloženo: 29.06.2017
Kategorie: 
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Dobrý den, dovoluji si touto cestou položit dotaz na výklad pojmu: "záloha na snížené náklady exekuce".
Exekutor ve Výzvě ke splnění vymáhané povinnosti požaduje mimo jiné úhradu Odměny exekutora. Dále nabízí, že - cituji: "Pokud splníte povinnost uloženou Vám exekučním titulem, uhradíte náklady oprávněného a uhradíte zálohu na snížené náklady exekuce ve smyslu ustanovení §46 odst. 6 EŘ nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení této výzvy".
Odměna exekutora, stejně tak jako snížená odměna exekutora je vyčíslena ve Výzvě, nebyla ovšem předmětem samostatného Příkazu k úhradě nákladů exekuce. To je - jak jsem pochopil - běžná praxe. Z logiky textu mi vyplývá, že nárok na sníženou odměnu exekutora vzniká, pokud do 30 dnů je uhrazena ZÁLOHA NA SNÍŽENOU ODMĚNU (tedy nikoli 50% záloha na NEsníženou odměnu), přitom výše této zálohy není v textu specifikována.
Zaplatil jsem ve 30denní lhůtě 100% jistny, 100% úroků, 100% nákladů oprávněného, 100% náhrady hotových výdajů a cca 50% ve Výzvě vyčíslené snížené odměny exekutora a 0% DPH. Doplatek snížené odměny exekutora + DPH jsem bohužel uhradil až po uplynutí 30denní lhůty. Přesto jsem se domníval, že jsem naplnil požadavek úhrady "zálohy na sníženou odměnu" včas.
Exekutor moji argumetaci a žádost o odložení exekuce a uvolnění blokace účtů Usnesením odmítl a já se písemně vzdal odvolání, abych nečekal dalších 15 dnů.
Pokud v jeho výkladu či aplikaci zákona je chyba, domnívám se, že účinně ji lze napadnout teprve poté, kdy mi doručí Příkaz k úhradě nákladů exekuce. Vím, že postup exekutora odpovídá "běžné praxi" a že možná ani není v přímém rozporu s ustanovením Exekučního řádu ale ani v něm nemá oporu.
P.S.: Účty mám stále blokované, exekutor obdržel mezi tím i další peníze, které pokrývají 100% jeho NEsnížené odměny + cca 7000 přeplatek. Několikrát jsem ho upozorňoval, že průběh exekuce mmj. bezprostředně ohrožuje moji možnost obživy, neb mě zastihla v zahraničí (ne na dovolené) a tedy bez přístupu k nouzovým zdrojům (přátelé apod.)... to ovšem přesahuje rámec mého dotazu.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
pojem "záloha na snížené náklady exekuce" neznamená skutečně nic jiného, než "zálohu" na odměnu exekutora.
 
Výši zálohy vždy určuje exekutor a její výše nesmí přesáhnout 50% odměny exekutora (§ 12 exekučního tarifu). 
 
Z uvedeného vyplývá, že v době,  než Vám uplynula 30 denní lhůta k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti, nesměla výše zálohy přesáhnout 50% nesnížené odměny. 
Důležité je uvědomit si, že výše zálohy se nestanovuje v poměru ke snížené odměně, ale vždy v poměru k celkové - nesnížené odměně počítané dle § 6 exekučního tarifu. 
 
Výše zálohy tak může činit 0 až 50% celkové odměny. Běžná praxe je, že exekutoři určují maximální možnou výši zálohy, tedy zálohy ve výši 50% celkové odměny, která je pak de facto ve stejné výši jako "snížená odměna" (ta činí rovněž 50% celkové nesnížené odměny).
 
Pokud pak povinný splní vše co mu ukládá Výzva, vydá exekutor Příkaz k úhradě nákladů exekuce, v němž vyčíslí "sníženou odměnu", a pokud byla záloha na tuto sníženou odměnu určena ve stejné výši, je v Příkazu uvedeno, že na snížené odměně není žádný nedoplatek a že povinný již není povinen ničeho platit. 
 
Záloha měla být vyčíslena ve Výzvě ke splnění vymáhané povinnosti (viz § 46 odst. 6 exekučního řádu). Pokud v ní řádně vyčíslena nebyla, nedostál exekutor své zákonné povinnosti Vás řádně vyzvat k dobrovolnému splnění povinnosti a Vy byste tak měl stále právo takovou povinnost dobrovolně splnit a mít stále nárok na sníženou odměnu exekutora. V takovém případě by samozřejmě exekutor nemohl provádět exekuci, nemohly by tedy z Vašich účtu být odepsány žádné prostředky (mohly by ale být bankou zablokovány až do výše celé vymáhané povinnosti).
 
Pokud záloha ve Výzvě vyčíslena naopak byla a Vy jste ji v 30 denní lhůtě neuhradil v plné výši (ať už důvodem bylo cokoliv), nesplnil jste svou povinnost řádně a exekutor mohl přistoupit k vlastnímu provádění exekuce (např. blokací Vašich účtů). V takovém případě jste zároveň ztratil nárok na "sníženou odměnu exekutora" a po skončení exekuce Vám bude odměna exekutora vyměřena k úhradě v plné výši dle  § 6 exekučního tarifu.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis