Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Ukončení PP - ušlý zisk

Vloženo: 16.01.2019
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den,

pracuji v Callcentru a vedu obchodní tým lidí. Po 3 letech nyní neplním stanovené cíle v počtu smluv, které chce firma abych s týmem udělal. A zaměstnavatel mi hrozí ukončením pracovního poměru a hrozí mi zaplacením ušlého zisku, který tím vznikl.

Má na to zaměstnavatel v tomto případě právo?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

bohužel neznáme konkrétní okolnosti případu. Obecně však platí, že je zaměstnanec ve smyslu ust. § 249 a násl. zákoníku práce povinen počínat si tak, aby nedocházelo k majetkové újmě (dále jen „škoda“), nemajetkové újmě ani k bezdůvodnému obohacení. Hrozí-li škoda nebo nemajetková újma, je zaměstnanec povinen na ni upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance.

Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance.

Ve Vašem případě to tedy znamená, že pokud zaměstnavatel bude po Vás požadovat úhradu ušlého zisku, bude muset prokázat, že jste takovou ztrátu způsobil v důsledku porušení svých pracovních povinností. Postačuje přitom i porušení pracovních povinností z nedbalosti.

Pokud by k nesplnění počtu uzavřených smluv docházelo v důsledku porušení Vašich pracovních povinností, mohl by to být i důvod pro ukončení Vašeho pracovního poměru dle ust. § 52 písm. g) případně dle konkrétních okolností případu i dle ust. § 55 odst. 1 písm. b). I v takovém případě by však bylo na zaměstnavateli, aby, pokud dojde ke sporu, prokázal, že jste stanovený počet smluv nesplnil právě v důsledku porušení Vašich pracovních povinností.

I v případě, že k žádnému porušení pracovních povinností z Vaší strany nedošlo, nelze vyloučit ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele dle ust. § 52 písm. f) zákoníku práce, tedy z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků. U tohoto výpovědního důvodu se tedy nevyžaduje porušení pracovních povinností ze strany zaměstnance. Požadavky pro řádný výkon sjednané práce může stanovit sám zaměstnavatel. Ve Vašem případě se tak stalo stavením počtu uzavřených smluv za určité období. Stanovené požadavky však musí být ospravedlnitelné a přiměřené okolnostem případu, neboť v opačném případě by se jednalo o nepřípustnou libovůli zaměstnavatele, resp. o zneužití práva. Je tedy výhradně právem zaměstnavatele stanovit kritéria, která hodlá u svých zaměstnanců očekávat, ale pouze pokud tyto požadavky splňují výše uvedenou podmínku přiměřenosti.
Jsou-li zaměstnavatelem stanovené požadavky na pracovní výkon zaměstnance objektivně přiměřené, je pak třeba zkoumat, zda k pracovnímu výkonu, který byl objektivně nižší, než by odpovídalo stanoveným požadavkům, došlo bez zavinění zaměstnavatele, tedy, že k neuspokojivým pracovním výsledkům nedošlo kupříkladu proto, že zaměstnavatel nevytvořil zaměstnanci přiměřené pracovní podmínky.
Pokud výše uvedené podmínky pro stanovení požadavků na výkon práce nejsou splněné, tedy ve Vašem případě není stanovený počet uzavřených smluv přiměřený (například je natolik vysoký, že jej reálně nelze za žádných okolností splnit), případně jste nemohl tohoto počtu uzavřených smluv objektivně dosáhnout z důvodu nezajištění řádných pracovních podmínek ze strany Vašeho zaměstnavatele (například v případě práce v call centru Vám zaměstnavatel nezajistí funkční telefonní linku), nemůže být Váš pracovní poměr ukončen ani výpovědí dle ust. § 52 psím. f) zákoníku práce.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis