Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

srážky ze mzdy v exekuci při vstupu do oddlužení

Vloženo: 12.07.2018
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den. Mám několik exekucí a jsou mi prováděny srážky ze mzdy. Rozhodl jsem se proto pro oddlužení. Podal jsem návrh na povolení oddlužení a byl jsem zaregistrován v insolvenčním rejstříku. Žádost o oddlužení je teprve v prvotní fázi a soud zatím ještě nerozhodl o povolení oddlužení. I přesto, že jsem v insolvenčním rejstříku mi zaměstnavatel stále provádí srážky ze mzdy. Má na to právo, nebo mi je povinen vyplácet již celou mzdu, když vstupem do insolvenčního řízení se výkony rozhodnutí pozastavují? Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona se se zahájením insolvenčního řízení se spojuje mimojiné tento účinek:

- výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými.
 
V odstavci 6 téhož ustanovení se uvádí, že k rozhodnutím a opatřením přijatým při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c) se v insolvenčním řízení nepřihlíží. Je-li to nezbytné k naplnění účelu insolvenčního řízení, může insolvenční soud kdykoli i bez návrhu pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc rozhodnutí nebo opatření přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c); může také zakázat přijetí rozhodnutí nebo opatření připravovaných při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c). Proti rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé mohou podat odvolání účastníci řízení o výkon rozhodnutí nebo exekučního řízení; těmto osobám, jakož i orgánu nebo osobě, která rozhodnutí nebo opatření při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce přijala nebo připravovala, se rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé doručuje zvlášť.
 
 
Závěr:
 
Co se týče možnosti exekučního postihu insolvenčního dlužníka, bude záležet na tom, jaký majetek je exekučně postihován.

Na Váš majetek, který náleží do (insolvenční) majetkové podstaty, tedy majetek, který jste nabyl před tím, než bylo insolvenční řízení zahájeno, lze sice exekuci nařídit nebo zahájit, nelze ji však provést. Jinak řečeno, takový majetek nelze v exekuci zpeněžit a z výtěžku uspokojit věřitele. Toto obecné pravidlo je zakotveno v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona (IZ).

Stejný zákaz týkající se stejného majetku platí i pro provedení exekuce v době, po kterou trvají účinky oddlužení (tedy pro dobu od zveřejnění rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení Vašeho oddlužení v insolvenčním rejstříku).

Z uvedeného pravidla uvedeného v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ je však přípustná výjimka, dle které lze i takový majetek exekučně postihnout, pokud by byla exekuce vedena pro tzv. "pohledávky za majetkovou podstatou" (viz § 168 IZ) a pro pohledávky jim na roveň postavené (viz § 169 IZ). Takový postih by byl však možný jen na základě rozhodnutí insolvenčního soudu.

Pokud by bylo v exekučním řízení přijato rozhodnutí nebo opatření, které by bylo v souladu s uvedenou obecnou zásadou, v insolvenčním řízení (které má tedy obecně před exekucí přednost) by se k nim nepřihlíželo.
 

Dokonce by mohl insolvenční soud kdykoli i bez návrhu pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc rozhodnutí nebo opatření přijatých při provádění exekuce v rozporu s omezením podle uvedeného § 109 odstavce 1 písm. c); mohl by také zakázat přijetí rozhodnutí nebo opatření připravovaných při provádění exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c).

 

Naproti tomu lze exekučně postihnout majetek, který získáte až poté, kdy nastanou účinky schválení Vašeho oddlužení, tedy v době po zveřejnění rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení Vašeho oddlužení v insolvenčním rejstříku. 
 
Stejně tak by bylo možné postihnout majetek, který jste získal poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, z té části příjmů, která nepodléhá oddlužení (tedy např. z té části mzdy, která Vám bude vyplácena a se kterou můžete volně disponovat).

Takovou exekuci by však bylo možné vést pouze pro ty pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně které vznikly až poté, co nastaly účinky schválení oddlužení.
 
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis