Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Rozhodčí doložka v nájemní smlouvě

Vloženo: 15.08.2014
Kategorie: 
Nájemní bydlení
Text otázky: 

Dobrý den, do uzavírané nájemní smlouvy (pronájem bytu) pronajímatel požaduje vložení rozhodčí doložky (text přikládám níže). Chtěl bych se zeptat, zda tato doložka je v souladu s právní řádem ČR a jaké konsekvence pro mě může mít, nalezl jsem doporučení ombudsmana (http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/STANOVISKA/ochrana_spotrebi...) - zde platnost bodobných doložek zpochybňuje. V zákoně č. 19/2012 Sb. je mimo jiné uvedeno: - Sjednává-li se rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv, musí být sjednána samostatně a nikoliv jako součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní; jinak je neplatná. - 14. V § 25 se na konci odstavce 2 doplňuje věta ˙V případě, že se jedná o spor ze spotřebitelské smlouvy, musí rozhodčí nález vždy obsahovat odůvodnění a poučení o právu podat návrh na jeho zrušení soudu. - dle uvedeného stanoviska ombudsmana je nájemní smlouva je smlouvou spotřebitelskou Text Rozhodčí doložky: 8.1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z této smlouvy, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou včetně její platnosti, účinnosti, výkladu, realizace či ukončení, práv z tohoto právního vztahu přímo vznikajících, otázek právní platnosti tohoto právního vztahu, jakož i otázek práv s těmito právy souvisejícími, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná nebo zrušená (dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, jak to umožňuje zákon č.216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. 8.2. Smluvní strany se dohodly, že spor bude rozhodovat jediný rozhodce, a to Bc. Tomáš Dočkal, bytem U Stadionu 460, 675 21 Okříšky. Jednacím jazykem bude čeština. Rozhodce bude vázán ustanoveními této smlouvy. Strany pověřují rozhodce, aby spor rozhodl podle zásad spravedlnosti. Rozhodčí řízení je zásadně jednoinstanční. Rozhodce rozhoduje bez ústního jednání pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Rozhodnutí rozhodce bude konečné, závazné a právně vynutitelné (exekvovatelné), dnem doručení nabývá účinku pravomocného soudního rozhodnutí. Žalující strana je povinna na výzvu rozhodce zaplatit rozhodci do 10. dnů od doručení výzvy rozhodce odměnu vy výši 4% ze žalované peněžité částky, nejméně však 5.000,-Kč a v případě žaloby nikoliv na zaplacení peněžité částky odměnu ve výši 5.000,-Kč; bude-li rozhodce plátcem DPH a DPH se bude vztahovat na odměnu rozhodce, bude tato navýšena o příslušnou sazbu DPH. V případě, že ve sporu zcela uspěje žalobce, je žalovaný povinen nahradit žalobci uvedenou odměnu rozhodce; v případě částečného úspěchu se náhrada odměny rozhodce uskuteční poměrně dle úspěchu ve sporu. Rozhodce je oprávněn odměnu nepožadovat na začátku řízení a až v rozhodnutí stanovit povinnost ve sporu neúspěšné strany tuto odměnu uhradit v jím stanovené lhůtě přímo rozhodci; v případě, částečného (ne)úspěchu pak rozhodce povinnost uhradit odměnu přímo rozhodci stanoví oběma stranám poměrně dle úspěchu ve sporu. 8.3. Tato rozhodčí doložka je platná i v případě, je-li neplatný nebo stane-li se neplatným zbytek této smlouvy nebo část této smlouvy. Doručování stranám této smlouvy v rámci rozhodčího řízení bude prováděno v souladu s pravidly pro doručování sjednanými stranami v této smlouvě. Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
s argumentací, kterou uvedl veřejný ochránce práv ve zprávě, na niž jste připojil odkaz, lze souhlasit. Neuvedl jste, zda i ve Vašem případě je pronajímatele obec. Pokud by pronajímatelem byla fyzická osoba (nikoli obec či obchodní společnost zaměřená na pronájem nemovitostí), nejednalo by se nejspíše ve Vašem případě o spotřebitelskou smlouvu. I v takovém případě by však platilo, jak uvedl i ombudsman, že rozhodce není ze zákona oprávněn rozhodovat veškeré spory, kterou mohou v souvislosti s nájemní smlouvou vzniknout (např. platnost či přivolení k výpovědi z nájmu bytu, žaloba na vyklizení bytu po skončení nájmu apod.). Obecně se domníváme, že rozhodčí doložka do nájemních smluv není vhodná, případně je nutné ji omezit pouze na spory o zaplacení. Nicméně rozhodčí doložku ve znění, které jste nám zaslal, Vám doporučujeme odmítnout a akceptovat případně pouze rozhodčí doložku, která zakládá pravomoc pouze v majetkových věcech,a to konkrétně Rozhodčímu soudu při Hospodářské a Agrární komoře, který je jediným stálým rozhodčím soudem v ČR zřízeným zákonem (www.soud.cz).
 
Pokud jde o obecné důsledky rozhodčí doložky ve smlouvě, pak v případě sporu se nelze obrátit na obecný soud, nýbrž pouze na určeného rozhodce (kvalifikace rozhodce Vám většinou není známa). Rozhodčí řízení je jednoinstanční, tzn. nemáte právo na odvolání. Přezkum rozhodnutí rozhodce obecným soudem je možný, avšak možnosti soudu pro přezkum a zrušení rozhodnutí jsou velmi omezené. Rozhodce rozhoduje nikoli dle přesně stanovených pravidel v zákoně, nýbrž podle zásad spravedlnosti. Řízení je většinou pouze písemné, problematické je provádění důkazů např. výslechem svědků (oproti soudnímu řízení nemá rozhodce možnost donutit svědka k účasti a podání svědectví apod.), dále v rozhodčím řízení Vám rozhodce nemůže ustanovit advokáta ex offo apod.
 
Pokud by v nájemní smlouvě byla rozhodčí doložka sjednána a proti Vám na základě ní bylo zahájeno rozhodčí řízení, doporučujeme již v rozhodčím řízení namítat, že rozhodčí doložku považujete za neplatnou a i přes to uvést další skutečnosti na svou obranu. Pokud by přesto rozhodce rozhodnutí vydal, podejte na obecný soud (okresní soud dle sídla rozhodce) návrh na zrušení rozhodčího nálezu.
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis