Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

provedená exekuce při insolvenci

Vloženo: 03.11.2014
Kategorie: 
Nezákonný nátlak, nezákonné jednání exekutora
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den, byl mi vydán exekuční příkaz na částku zhruba 49.000 ,- s+ příslušenství celkem zhruba 150.000 ,- Kč.Já podal návrh na povolení oddlužení dne 11.9.2014.Tento návrh mi krajský soud v Brně odmítl pro nedostatky.Proti tomuto jsem podal odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci.Ten do dnešního dne stále nerozhodl.Přesto mi dne 27.10.2014 přišel domů exekutor,provedl soupis majetku a na místě si idvezl monitor,počítač a lcd televizor.Já se domnívám že pokud ještě nerozhodl odvolací soud a není usnesení o odmítnutí pravomocné ,neměl exekutor právo tuto exekuci vykonat.Proto se ptám zda měl právo provést exekuci nebo ne a zda může i v takovém případě na místě odvéz počítač ve kterém jsou veškeré osobní údaje,včetně všech dokumentů,smluv,hesel k různým aplikacím ať už k účtu a pod včetně citlivých osobních informací aniž by mi umožnil si tyto data stáhnout.Ptám se tedy jestli byla exekuce v tomto případě zákonná a zda je možné požadovat navrácení věcí?Jde mi především o ten počítač .Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
v ust. § 109 odst. 1 písm.c)  zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, spojuje zákon se zahájením insolvenčního řízení mimo jiné ty účinky, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. V ust. § 109 odst. 2 insolvenčního zákona se stanoví, že úkonem, jímž se provádí výkon rozhodnutí nebo exekuce, není úkon učiněný k zajištění dlužníkova majetku pro účely jeho postižení takovým výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Dle odst. 5 insolvenčního zákona, platí, že nestanoví-li zákon u některého ze způsobů řešení úpadku jinak, trvají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení do skončení insolvenčního řízení, a jde-li o reorganizaci, do schválení reorganizačního plánu.
 
Předmětem rozsáhlých právnických diskuzí byla otázka, co se přesně rozumí pojmem „provedení exekuce“ a jaké konkrétní kroky tedy exekutor učinit může, a které jsou již v rozporu se zákonným ustanovením. Pokud jde o exekuční příkaz na prodej movitých věcí, pak je otázkou, zda se provedením exekuce rozumí okamžik provedení soupisu a zjištění věcí či až okamžik, kdy dojde k vydražení a tedy reálnému prodeji věcí. Poslední výklad zákona se přiklání k názoru, že ve fázi před rozhodnutím o úpadku nesmí exekutor provést poslední krok při provádění exekuce na základě konkrétního exekučního příkazu. V případě exekuce prodejem movitých věcí by tedy exekutor neměl zcela určitě nařídit dražbu. Bohužel zda by ani neměl provést soupis majetku není v zákoně zcela přesně stanoveno a je to proto otázkou výkladu. Můžete sepsat žádost o navrácení věcí z důvodu nedodržení zákazu provádět exekuce dle § 109 odst. 1 písm.c) insolvenčního zákona, avšak je zde velká pravděpodobnost, že soud bude mít odlišný názor.
 
Pokud jde o citlivé údaje v PC, domníváme se, že exekutor by Vám měl umožnit stáhnout si citlivá data. Pokud Vám toto neumožnil a PC odvezl, můžete podat stížnost na exekutorskou komoru pro porušení zásady ochrany práv třetích osob i Vašich práv, které mohou být takovým jednáním porušeny. Jednání exekutora je v rozporu s etickými pravidly.
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis