Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Prosba o pomoc (vymáhání dluhu za mzdy a odstupné)

Vloženo: 22.08.2013
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás kontaktovat s žádostí o pomoc při vymáhání pohledávky dluhu za mzdy a odstupného od bývalého zaměstnavatele, firmy XXXXXX, jejímž jednatelem je pan XY.
V říjnu loňského roku jsem společně s kolegyní dostal výpověď z organizačních důvodů a bylo mi přiznáno odstupné, ve výši pěti platů s tím, že bude vyplaceno postupně v 10-ti měsíčních splátkách. V několika prvních měsících probíhaly tyto platby bez větších problémů. Nicméně poslední tři splátky pan XY odmítá i přes opakované výzvy uhradit.
Mimo výše uvedené tři splátky odstupného ještě eviduji dlužnou částku ve výši 54 000 Kč za mzdy, které v minulosti neplatil dle platového výměru v plné výši. Tato dlužná částka je dle uznání dluhu splatná až začátkem příštího roku, nicméně již v tuto chvíli jsem přesvědčen, že s vymáháním bude stejný problém. Navíc se obávám, aby firma nebyla poslána do konkurzu ještě před uhrazením tohoto dluhu.
Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli jsem již vyčerpal všechny mě dostupné možnosti vymáhání pohledávky, dovoluji si Vás požádat, zda by bylo možné učinit z Vaší strany právní kroky vedoucí k nápravě.
Děkuji 

Text odpovědi: 

Dobrý den,
děkujeme za důvěru, se kterou jste se obrátil na naši organizaci. Pokud Vám bývalý zaměstnavatel nevyplatil odstupné v plné výši a Vy jste jej, píšete ve svém e-mailu, několikrát vyzýval k úhradě, pak samozřejmě máte možnost tuto jím dlužnou částku vymáhat soudní cestou.

Vzhledem k tomu, že jde o peněžitou pohledávku, kterou vůči bývalému zaměstnavateli evidujete, lze postupovat cestou návrhu na vydání platebního rozkazu. Soud pak ve věci rozhoduje platebním rozkazem, který je žalovanému doručen a ten, pokud ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení nepodá ve věci odpor, nabývá právní účinnosti a stává se soudně vykonatelným titulem. Návrh na vydání platebního rozkazu se podává místně příslušnému obecnému soudu (soud v sídle Vašeho bývalého zaměstnavatele). V návrhu je třeba vylíčit rozhodné skutečnosti a tyto podpořit přiloženými důkazy. Ve Vašem případě by se patrně jednalo o výpověď, kterou jste obdržel, výměr odstupného a dohodu o jeho vyplácení ve splátkách, výpisy z Vašeho bankovního účtu, ze kterých je patrné, že platby nejprve pravidelně přicházely a posléze již ne, písemné výzvy k úhradě dlužné částky. Kromě dlužné částky můžete žádat i proplacení nákladů řízení ( soudní poplatky ) a úroky z prodlení z dlužných částek. Úroky se budou počítat vždy ode dne splatnosti konkrétní splátky do jejího uhrazení.

Pokud jste zaměstnavatele dosud k úhradě dlužné částky vyzýval pouze ústně, doporučuji před samotným podáním návrhu na vydání platebního rozkazu zaslat zaměstnavateli výzvu k úhradě s konkrétním datem, ke kterému má zaměstnavatel plnit a s oznámením, že pokud tak neučiní, budete svou pohledávku vymáhat soudní cestou, čímž zaměstnavateli vzniknou zbytečné dodatečné náklady. Pokud do data Vámi stanoveného neuhradí, pak neváhejte a ve věci návrh na vydání platebního rozkazu podejte.

Pokud jde o dlužnou mzdu, pak vzhledem k tomu, že tato dle splátkového kalendáře dosud není splatná, pak vymáhat soudní cestou tuto svou pohledávku zatím nemůžete. V momentě, kdy se stane splatnou dle uznání dluhu a splátkového kalendáře, pak můžete postupovat stejnou cestou jako u nevyplaceného odstupného.

Vzhledem k tomu, že Váš bývalý zaměstnavatel neplní své mzdové povinnosti, bylo by na místě i podat podnět k prošetření místně příslušnému Inspektorátu práce (příslušnost dle sídla zaměstnavatele), neboť včasná úhrada mzdy jakož i dalších peněžitých plnění vůči zaměstnancům je jednou ze základních povinností zaměstnavatele a pokud tuto povinnost porušuje, dopouští se správního deliktu.

V závěru dotazu nás žádáte, abychom učinili právní kroky vedoucí k nápravě. Takto mi bohužel postupovat nemůžeme, nicméně doufáme, že Vám alespoň výše uvedené informace pomohou svou situaci vyřešit.

Pokud budete ve věci potřebovat cokoliv doplnit, neváhejte nás opět kontaktovat.
S pozdravem
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis