Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Právní pomoc (výpověď ze zaměstnání jako odveta za kritiku protiprávního jednání nadřízených)

Vloženo: 14.08.2013
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den,
dovoluji si Vás požádat o právní radu či pomoc, která se týká vykonstruované výpovědi. Ta mi byla předána koncem července z důvodu soustavného méně závažného porušování povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (§ 52 písm. g) zákoníku práce). Vykonstruovanou nazývám tuto výpověď proto, že byla několik měsíců plánována jako způsob odstranění mojí osoby coby kritika protiprávního jednání dvou nadřízených pracovníků.
Jsem zaměstnána jako hlavní vedoucí projektu financovaného z dotačních prostředků EU. Projekt je zaměřen do školství, rozpočet má 12 milionů Kč. Zaměstnavatel realizuje ještě další 3 projekty stejného druhu, celkový objem všech 4 přidělených dotací je cca 48 milionů Kč. Ve všech projektech probíhají více či méně závažné příklady zneužití těchto dotací (již samotný rozpočet při podání žádosti o dotaci byl předimenzován s cílem navýšení objemu přímých a nepřímých nákladů, dále jsou zde vypláceny odměny za neodvedenou práci, falšují se dokumenty, výkazy práce, pořídilo se kancelářské vybavení za dotační prostředky, pracovníci placení z nepřímých nákladů vykonávají úplně jiné práce ve prospěch zaměstnavatele atd.)

Nadřízení pracovníci nutili také mě zavázat se k vykonávání další práce pro potřeby zaměstnavatele v rámci mé pracovní doby a úvazku pro projekt, za který jsem placena z prostředků dotace. Také mě nutili podepsat dohodu o zachování mlčenlivosti, která mi pod hrozbou sankcí měla zabránit mluvit o praktikách, se kterými se v rámci své práce setkám.

Když jsem odmítla, nadřízení pracovníci mě začali různými způsoby znepříjemňovat pobyt na pracovišti a vznášet proti mně písemná upozornění pro porušení povinností z právních předpisů (důvody uvedené v těchto upozorněních byly např. nevhodné vyjádření o nadřízeném (na jeho prokazatelné lži jsem mu řekla, že je zkažený člověk a za toto mi byla udělena písemná výtka!), dále např. neprůkazné nedodržení obědové přestávky, neprůkazný dřívější odchod ze školení apod.).

Protože všechny písemné výtky byly účelovým opatřením v rámci příprav na dání výpovědi, chtěla bych uplatnit možnost žaloby na neplatnost této výpovědi. Zároveň jsem dala podnět ke kontrole na Inspektorát práce (pro porušování pracovně-právních předpisů) a na Ministerstvo školství (pro zneužívání dotací a podvodné jednání). Věřím, že obě instituce kontrolu na základě mnou uvedených informací provedou a vyvodí závěry, které jak doufám by mohly podpořit moji žalobu na neplatnost výpovědi.

Snad si z popisu situace lze udělat představu o složitosti situace, ve které se nacházím. Chci hájit nejen svoje zájmy, ale také pokusit se zamezit jednomu z mnoha případů korupčního jednání. Za celou svoji dvacetiletou pracovní praxi jsem se nesetkala s podobným způsobem svévole a podvodného jednání v kombinaci s pocitem beztrestnosti. Jsem přesvědčena, že stojí za to proti tomu bojovat a moc bych ocenila, kdybyste mi mohli pomoci právní radou.

Na požádání Vám samozřejmě poskytnu další potřebné informace či kopie dokumentů.
 
Předem Vám mockrát děkuji.
 

Text odpovědi: 

Dobrý den,
děkujeme za důvěru, se kterou jste se obrátila na naši organizaci. Z Vámi zaslaného e-mailu je patrné, že jste se octla v nelehké situaci a zaměstnavatel, pokud postupoval způsobem Vámi vylíčeným, několikanásobně porušil své povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů. Jeho jednání, resp. jednání Vám nadřízených pracovníků či kolegů navíc vykazuje prvky trestněprávního jednání pokud hovoříme o zneužívání dotací, jakož i nabádání k takovémuto jednání. Pokud jste se ve věci obrátila na Inspektorát práce a na Ministerstvo školství, postupovala jste zcela jistě správně a předpokládám, že pokud se budou záležitostí zabývat, bude věc řešena i v trestněprávní rovině. Trestní oznámení samozřejmě můžete podat i Vy sama, zde bych ale doporučovala vyčkat, jak se k věci postaví instituce, na které jste se již obrátila.

Pokud jde o Vaši výpověď, pak samozřejmě zákoník práce umožňuje se proti nezákonnému jednání zaměstnavatele bránit a v tomto případě žalobou na neplatnost výpovědi dle § 69 a násl. zákoníku práce. Neplatnost rozvázání pracovního poměru můžete uplatnit ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl Váš pracovní poměr skončit a to žalobou u místně příslušného obecného soudu (soud v místě sídla zaměstnavatele). Tedy pokud jste výpověď dostala na konci července, od 1.srpna Vám začala běžet výpovědní lhůta a pracovní poměr by tedy měl skončit k poslednímu září. Žalobu na neplatnost rozvázání pracovního poměru můžete podat nejpozději do konce listopadu. Z hlediska toho, co můžete u soudu žádat, je rozhodující, zda jste po obdržení výpovědi zaměstnavateli sdělila, že trváte na tom, aby Vás zaměstnavatel dále zaměstnával nebo nikoli. V prvním případě, pokud soud rozhodne o tom, že výpověď byla neplatná, zaměstnanecký poměr trvá i nadále a za dobu, po kterou jste nevykonávala práci, Vám přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. V druhém případě se má za to, že zaměstnanecký poměr skončil dohodou a to ke dni skončení výpovědní lhůty.

V případě, že budete potřebovat cokoliv doplnit nebo dále pomoci, neváhejte nás ve věci opět kontaktovat.
 
S pozdravem
Tým IuRe
 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis