Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Oprávněnost exekuce

Vloženo: 11.05.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, V roce 2012 přišel manželovi platební rozkaz ohledně neuhrazené faktury z jeho předešlého podnikání. Napsali jsme proti příkazu odpor, ale bohužel jsme nedodrželi lhůtu pro podání o 1 den.Usnesením 3.5.2012 byl odpor OS odmítnut. Protože do 9/2011 do 01/2013 byl manžel bez zaměstnání, nepodnikal a neměl žádný příjem, veškeré náklady byly hrazeny z mého účtu, ale bohužel jsme nemohli platit ani min.částku. 9.4.2013 nám paní z žalující firmy zaslala e-mail, kde přiložila kopii uvedeného usnesení, kde jsou uvedeny dlužné částky/fa+náklady řízení/- uvedla účet a var.symbol pod kterým se má úhrada provést. na dotaz ohledně úroků z prodlení paní uvedla, že budou vypočteny po připsání úhrady na jejich účet. Pokusila jsem se tefonicky dohodnout a AK na splátkách, ale z jejich strany mi sdělili, že jsou ochotni přistoupit maximálně na dvě splátky/. 17.4.2013 jsem zaslala na účet/viz e-mail/ částku za dlužnou fakturu. Poslala jsem potvrzení emailema zaroveň, jsem psala, že druhou část zašlu nejpozději do 20.5.2013, /skutečně odesláno z účtu 16.5.2013/ Koncem 05/2015 nám firma zaslala fakturu na úroky z prodlení do 31.3.2012, tato byla uhrazena 17.6.2014. 11.5.2015 jsme obdrželi ekekuční příkaz, kde exekutor požaduje úhradu nákladů předchozího řízení,které bylo zaplaceni 05/2013, úrok z prodlení od.1. do 17.4.2013/cca kč 50.-/+ náklady právního zastoupení+exekuce. Dle zaslaných dokladů 16.4.2013 vystavila AK ex.návrh, který ex. převzal 18.4.2013. Tento návrh nám nikdy nebyl doručen a o jeho existenci jsme neměli ponětí. Vzhledem k tomu, že výše uvedené pohledávky byly uhrazeny, věřitel může požadovat max. úrok z prodlení, který činí cca 50.00 Kč Jsme povinni hradi náklady řízení a exekuce, která je podle mne neoprávněná.Jak mám dále postupovat, když ze strany exekutora byly odstaveny účty, penzijní pojištění manželky, zaslán návrh na zástavní právo na nemovitost. Velice děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

doporučujeme Vám co nejdříve podat k exekutorovi návrh na zastavení exekuce co do částky, kterou jste již zaplatili v roce 2013. Návrh řádně odůvodněte.

Návrh na zastavení exekuce zašle exekutor oprávněnému, který má možnost vyjádřit se k tomu, zda se zastavením exekuce souhlasí či nikoliv. Souhlas oprávněného znamená zastavení exekuce exekutorem, nesouhlas pak postoupení návrhu na příslušný soud, který bude přezkoumávat, zda nastala skutečnost, na základě níž by měla být exekuce zastavena či nikoliv – soud buď exekuci zastaví nebo návrh na zastavení exekuce zamítne.

Pokud jste již od exekutora obdrželi "výzvu ke splnění vymáhané povinnosti", doporučujeme dlužné úroky uhradit ve stanovené lhůtě 30 dnů. Pokud v této lhůtě dlužnou částku uhradíte, budete mít právo, aby vám byly předepsány k úhradě náklady exekuce ve snížené výši.

Bude-li exekuce částečně zastavena a zároveň uhrazena dosud nezaplacená část dluhu (vámi uváděné úroky), vydá exekutor neprodleně tzv. "příkaz k úhradě nákladů exekuce", v němž určí náklady exekuce a náklady oprávněného v exekučním řízení oprávněnému vzniklé. Tento příkaz vám musí být doručen. Proti příkazu máte právo podat u exekutora námitky do 8 dnů od doručení. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů.
 
Právní mocí příkazu k úhradě nákladů exekuce bude exekuce provedena, tedy skončena. Provedením exekuce zanikají účinky všech vydaných exekučních příkazů. Po skončení exekuce zašle exekutor oznámení o skončení exekuce všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích (seznamech) vedou poznámku o probíhající exekuci anebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost (tedy zejména bance, v níž máte účet a také katastrálnímu úřadu).
Pokud nechcete čekat na shora uvedený zánik účinků již vydaných exekučních příkazů, můžete k exekutorovi podat návrh na zrušení některého z příkazů. Takový návrh lze podat právě v případě, kdy exekutor vydá více exekučních příkazů a přitom jeden z nich bezpečně postihuje majetek, který bude stačit k úhradě dluhu i nákladů exekuce. Například pokud exekutor vydal exekuční příkaz přikázáním pohledávky z vašeho účtu, kde je dostatek prostředků k úhradě dluhu a současně exekučním příkazem zřídil exekutorské zástavní právo na vaší nemovitosti, je na místě žádat o zrušení druhého exekučního příkazu. Spolu s návrhem je nutné podat i důkazy, které dokazují tvrzené skutečnosti. 

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis