Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

exekuce majetku manžela povinné

Vloženo: 28.09.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Manželce vznikla pohledávka 14.6.2011a soudní exekutor rozhodl o vedení exekuce na účet manžela povinné.Tato exekuce byla dle usneseníO.s.v Ostrvě dne 24.8.2017 částečně zastavena,ale exekutor chce zabavit automobil manžela povinné.Manžel povinné má s povinnou zůžené jmnění manželů,a to rozsudkem O.s. Ostrava ze dne 5.5.2005 a předmětné auto je od roku 2003 ve výhradném vlastnictví manžela povinné.Navíc je manželka povinného v plném invalidním důchodu a auto potřebuji k jejímu transportu neboť je manželka částečně imobilní.Může mi tedy exekutor automobil zabavit ?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

ačkoliv máte s manželkou uzavřenu smlouvu o zúžení vašeho SJM, kterou jste uzavřeli dávno  předtím, než Vaše manželka převzala závazek, který je nyní po ní exekučně vymáhán, je při  splnění určitých podmínek i nyní stále možné exekučně postihnout majetek (ve Vašem případě automobil), který by měl být dle takové smlouvy ze SJM vyloučen.

Důvodem je právní úprava obsažená v občanském soudním řádu, resp. v jeho § 262a, který nabyl účinnosti 1.7.2015, a který se vztahuje i na exekuční řízení zahájená před tímto datem.

Občanský soudní řád stanovuje exekutorovi povinnost zkoumat, zda je v "Seznamu listin o  manželském majetkovém režimu" vedeném Notářskou komorou ČR evidována "smlouva o manželském majetkovém režimu", tedy např. smlouva o zúžení SJM, a dále zkoumat okamžik, kdy došlo k zaevidování takové smlouvy do Seznamu. 
 

Okamžik zaevidování smlouvy do nově vytvořeného Seznamu je důležitý, nikoliv tak den, kdy byla smlouva mezi manželi uzavřena. To vyplývá ze skutečnosti, že Seznam je nyní veřejný a teprve zaevidováním smlouvy se o něm může veřejnost (tedy i případný věřitel některého z manželů) dozvědět. Manželé se tak mohou těchto smluv vůči třetím osobám dovolat již okamžikem evidence smlouvy v Seznamu, aniž by třetí osoby musely obsah smlouvy vůbec znát.

Tak tomu ale nebylo vždy, za dřívější právní úpravy se manželé mohli smlouvy o úpravě SJM dovolat vůči třetím osobám jen tehdy, pokud celou smlouvu třetí osobě předložili a seznámili ji s jejím obsahem. Na na tom neměnilo nic ani to, pokud byla smlouva zapsána do tehdejší evidence podobné nynějšímu Seznamu. Pokud tedy manželé smlouvu nepředložili (např. při uzavírání půjčky jedním z manželů), neměla taková smlouva vůči třetím osobám vůbec žádných právních účinků, třetí osoby mohly své pohledávky vymáhat i nadále na obou manželích současně a postihovat např. i jejich SJM, přestože bylo zúženo smlouvou.

Ve svém dotazu neuvádíte, zda máte svou smlouvu o zúžení SJM zaevidovánu v Seznamu, s ohledem na dobu pořízení vaší smlouvy budeme předpokládat, že nikoliv. Budeme rovněž předpokládat, že Vaše manželka smlouvu o zúžení SJM nepředložila v roce 2011 věřiteli.

Nyní se vrátíme zpět ke stávajícímu znění zákona. Občanský soudní řád uvádí ve svém § 262a odst. 3, že "v ostatních případech lze výkon rozhodnutí (exekuci) nařídit i na majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl zákonný režim společného jmění manželů změněn."

"Ostatními případy" se rozumí i situace, kdy smlouva o úpravě manželského majetkového režimu nebyla v Seznamu vůbec zaevidována.

Zjednodušeně řečeno, pokud Vaše manželka v roce 2011 neseznámila svého věřitele s obsahem vaší smlouvy o zúžení SJM z roku 2005, není tato smlouva vůči věřiteli účinná a je tak nyní možné provést exekuci i na majetek, který jste si s manželkou v roce 2005 ze svého SJM vyloučili.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis