Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Dotaz ohledně dluhu před manželstvím.

Vloženo: 02.07.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o stanovisko ohledně exekuce č.j. 151 EX 743/14-24, která je vedena na můj účet u Českomoravské stavební spořitelny z příkazu Exekutorského úřadu Praha 7, JUDr. Filipa Exnera, Přívozní 1054/2, Praha 7 – Holešovice. O této skutečnosti jsem se dozvěděla až od ČMSS, přestože již deset let mám jedinou doručovací adresu v místě svého trvalého bydliště a přebírám zde veškerou poštu. Uvědomění o hrozící exekuci, ani požadovanou částku, kterou bych měla uhradit, jsem od exekutorského úřadu dosud neobdržela. Telefonickým dotazem jsem zjistila, že se jedná o dluh mého manžela z roku 2007. V té době jsme se ještě neznali. Manželství jsme uzavřeli v roce 2012 a i když jsme se před tím vzájemně seznámili se svými majetkovými poměry, o dluhu vůči společnosti GTS Novera jsem informovaná nebyla, protože o něm neměl tušení ani můj manžel. Účet u stavební spořitelny, který mi nyní exekuční kancelář postihla, jsem si založila několik let před tím, než jsem se seznámila se svým manželem a za poslední tři roky na něm není žádný pohyb, z čehož plyne, že na něj nemohly být ukládány finanční prostředky ze společného jmění manželů. Bohužel nemám k dispozici žádné písemné podklady, které sloužily k nařízení exekuce na mé jméno a na můj účet, protože jak exekutorská kancelář, tak věřitel (firma GTS Novera), mi je odmítly poskytnout bez předchozí písemné žádosti. To jsem učinila, ale zatím bez odezvy. Prosím o Vaše stanovisko a posouzení oprávněnosti postupu exekuční kanceláře. Děkuji za pochopení. S pozdravem 

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
podle právní úpravy platné od 1.1.2014 je možné postihovat majetek ve společném jmění manželů pro dluhy jednoho z manželů vzniklé před uzavřením manželství, avšak pouze do výše podílu toho manžela, který za dluh odpovídá. Druhý z manželů, který není osobním dlužníkem, tedy není dotčen a jeho podíl na majetku je chráněn.
Jestliže exekutor postihne v rámci exekuce majetek patřící do společného jmění manžela, i když exekuční titul byl vydán pouze na jméno jednoho z manželů, pak se druhý manžel stává účastníkem řízení. Máte tedy právo nahlížet do spisu a pořizovat si z něj kopie. Nahlížení by Vám exekutor měl v sídle jeho úřadu umožnit. Ze spisu zjistíte, který soud či jiný příslušný orgán spor projednával, kdy se tak stalo a jakým způsobem bylo konečné rozhodnutí ve věci (rozsudek) Vašemu manželovi doručováno.
 
Jelikož se jedná o dluh, který nevznikl za doby trvání manželství a došlo k postižení majetku, který nepatří do společného jmění manželů, nýbrž se jedná o Váš výlučný majetek, doporučujeme podat návrh na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí podle § 267 občanského soudního řádu. V návrhu stručně popište situaci a přiložte kopie dokladů prokazujících Vaše tvrzení, tj. oddacího listu, smlouvy o založení stavebního spoření a bankovních výpisů (výpis, z něhož bude zřejmá aktuální výše zůstatku na účtu a taktéž výpisy prokazující složení peněžních prostředků na účet).
 
Pro úplnost sdělujeme, že dle § 262a odst. 3 občanského soudního řádu nelze pro dluh, který nevznikl za trvání manželství nařídit provedení exekuce srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného, přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžitého ústavu (tzv. zablokovat bankovní účet), přikázáním jiné peněžité pohledávky manžela povinného nebo postižením jiných majetkových práv manžela povinného. Pokud by tedy došlo k postižení tohoto majetku, podejte opět návrh na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí.
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis