Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Dotaz ke způsobu řešení exekuce

Vloženo: 03.08.2015
Kategorie: 
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Dobrý den, žádám o zodpovězení dotazu týkající se zastavení exekuce a úhrady nákladů. Dne 14. 5. 2015 byl vydán Okresním soudem Plzeň - město elektronický platební rozkaz, jednací číslo EPR46898/2015-9, ve kterém soud rozhodl a uložil mi povinnost zaplatit do 15 dnů ode dne doručení elektronického platebního rozkazu žalobci částku ve výši 5738,27 Kč se zákonným úrokem z prodlení a dále mi uložil povinnost zaplatit do 15 dnů ode dne doručení elektronického platebního rozkazu žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 1489,- Kč. Tento elektronický platební rozkaz mi byl doručen Okresním soudem Plzeň - město do mé datové schránky dne 14.5. 2015. Na základě doručeného elektronického platebního rozkazu jsem ještě ten samý den, tzn. 14. 5. 2015 uhradil celou částku uvedenou v platebním rozkazu včetně zákonného úroku z prodlení a nákladů řízení na bankovní účet dle dispozic v daném elektronickém platebním rozkazu. Dne 17. 7. 2015 jsem náhodně zjistil, že mi moje banka naúčtovala poplatek za dotaz exekutora. Okamžitě jsem osobně zašel na Okresní soud Plzeň - město a požádal o nahlédnutí do spisu, ze kterého jsem zjistil, že na mne byl podán exekuční návrh ze dne 19. 6. 2015,ve kterém je konstatováno, že jsem dluh neuhradil. V ten samý den 17. 7. 2015 jsem z vlastní iniciativy osobně navštívil Exekutorský úřad Plzeň - město, Mgr. Ing. Jiřího Proška s tím, že jsem se dotazem na příslušném Okresním soudu Plzeň - město dozvěděl o exekučním návrhu a při jednání s pracovnicí exekutorského úřadu vyjádřil svoje přesvědčení, že částku uvedenou v elektronickém platebním rozkazu jsem celou kompletně uhradil ihned po jeho doručení. Na místě jsem toto prokázal elektronickým výpisem z účtu a přislíbil jeho vytištění a doručení, což jsem ještě dne 17. 7. 2015 udělal. Dne 17. 7. 2015 večer (21:21), tedy po mojí osobní návštěvě exekutorského úřadu a odeslání dokladů o úhradě částky (do datové schránky soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška) mi bylo odesláno a vzápětí doručeno vyrozumnění o zahájení exekuce. Obratem jsem písemně požádal o její zastavení, s tím, že částka byla uhrazena již v den vydání elektronického platebního rozkazu a znovu jsem prokázal výpisem z účtu úhradu dluhu. Dne 31. 7. 2015 mi bylo doručeno usnesení soudního exekutora o částečném zastavení exekuce, citace: exekuce se částečně zastavuje pro částku 9427,27 Kč, s tím, že o nákladech exekučního rozhodnutí bude rozhodnuto v příkazu k úhradě nákladů exekuce. Prosím o informaci, zda tedy doručené rozhodnutí o částečném zastavení exekuce pro částku 9427,27 Kč znamená, že exekuce dál běží a musím uhradit náklady exekuce, které tedy, pokud jsem dobře rozhodnutí porozuměl činí 7974,75 Kč? Je pro mne zcela nepochopitelné a absurdní pokud tomu tak je, protože já svoji povinnost uloženou Okresním soudem Plzeň - město ve vydaném elektronickém platebním rozkazu zcela splnil a to již v den, kdy byl tento platební rozkaz vydán, přesto, že soud uložil 15 denní lhůtu pro zaplacení. Exekuční návrh je datován 19. 6. 2015 a lživě je v něm uvedeno, že částka nebyla uhrazena. Prosím o informaci, jak mám dále postupovat v jednání s exekutorským úřadem a jaká podání mám činit. Předem děkuji za vyřízení mojí žádosti o informaci.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
exekuce se částečně zastavuje tehdy, by-la li vymáhaná povinnost splněna jen  zčásti. Z Vámi popsaného průběhu exekučního řízení, resp. z citovaného usnesení o částečném zastavení exekuce, bohužel není zřejmé, proč byla exekuce zastavena pouze částečně.
 
Dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, který zastavení zavinil (§ 89 exekučního řádu). Posouzení skutečnosti, který z účastníků exekuce zastavení zavinil, náleží soudnímu exekutorovi a bude vždy záležet na okolnostech konkrétního případu.
Pokud jste opravdu uhradil celý dluh v dané lhůtě a před podáním návrhu na provedení exekuce, musel by si oprávněný nést své náklady v exekučním řízení mu vzniklé sám, neb to byl právě on, kdo si svou nepozorností (řádně si neověřil, zda mu dlužná platba byla uhrazena či nikoliv) vznik nákladů v exekuci způsobil. Vzhledem k tomu, že mezi "náklady exekuce" patří i odměna exekutora a jeho hotové výdaje, byl by je v takovém případě povinen uhradit rovněž oprávněný.
 
Jak bylo uvedeno v usnesení o částečném zastavení exekuce, náklady exekuce určí soudní exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce. Tento příkaz Vám musí exekutor doručit. Proti příkazu můžete podat u exekutora námitky do 8 dnů od doručení příkazu, námitky řádně odůvodněte právě s odkazem na to, že jste dluh uhradil ve lhůtě stanovené platebním rozkazem a podání exekučního návrhu bylo tedy neoprávněné. 
Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů. Rozhodnutí soudu o námitkách se doručí oprávněnému, povinnému a exekutorovi. Proti rozhodnutí soudu o námitkách není přípustný opravný prostředek.
 
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis